– Jeg luk­ket øyne­ne og hop

Aref Fazi­li (26) og Abra­ham Ta­re (26) måt­te klat­re ut av vin­du­ene sine da flam­me­ne tok by­går­den i Kris­tian­sand sen­trum. Beg­ge hop­pet fle­re me­ter for å ber­ge li­vet.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EI­VIND KRISTENSEN ei­vind.kristensen@fvn.no

– Jeg tenk­te at det­te kan jeg ikke over­le­ve. Men jeg luk­ket øyne­ne og hop­pet, sier Fazi­li om dra­ma­et tors­dag mor­gen.

26-årin­gen våk­net av brann­alar­men rundt klok­ka halv åtte. Den har gått fle­re gan­ger før i lei­lig­hets­byg­get Toll­bod­gata 56, og han trod­de det var pø­bel­stre­ker.

– BRANT UN­DER BEI­NA MINE

– Jeg sov­net igjen, men så kom det røyk inn på rom­met mitt. Etter ett se­kund kun­ne jeg ikke pus­te. Rom­met ble fylt av røyk, sier Aref Fazi­li når Fædrelandsvennen be­sø­ker ham på Sør­lan­det syke­hus i Kris­tian­sand.

Fazi­li bor i lofts­eta­sjen. Da han for­søk­te å røm­me via trappe­opp­gan­gen, møt­te han enda mer røyk.

– Jeg måt­te klat­re ut av tak­vin­du­et og gikk ned­over på det glat­te ta­ket, sier Fazi­li.

– Det brant un­der bei­na mine. Det var varmt og jeg var vel­dig redd, sier 26-årin­gen.

– MIS­TET ALT JEG EI­ER

Han sier han til slutt hop­pet ned på ta­ket til et nabo­hus, og an­slår at av­stan­den ned var fem me­ter. Her­fra ble han løf­tet ned av and­re per­soner.

At han lan­det på et tak, før­te tro­lig til at han ikke brakk noe i føt­te­ne. Men han er kraf­tig for­slått og har rif­ter i føt­te­ne.

– Jeg har mis­tet alt jeg ei­er. Jeg fikk ikke med meg noen ting, sier 26-årin­gen for­tvi­let.

Til­fel­dig­vis hav­net Aref Fazi­li ved si­den av Abra­ham Ta­re (26) på Sør­lan­det syke­hus. Han er en av na­bo­ene hans i byg­get som brant og for­tel­ler også en dra­ma­tisk his­to­rie.

Ta­re bor i and­re eta­sje i en lei­lig­het med vin­du mot gata. Tors­dag mor­gen klok­ka halv åtte våk­net han av stem­mer.

Så VOLD­SOM­ME FLAM­MER

– Jeg så det jeg først trod­de var ly­set fra sola i vin­du­et mitt, så stakk jeg ho­det ut og fikk se vold­som­me flam­mer fra lei­lig­he­ten un­der meg, sier Ta­re.

Han sier var­men fra flam­me- ne fikk glas­set i vin­du­et hans til å sprek­ke. Ta­re for­søk­te å røm­me ut gjen­nom trappe­opp­gan­gen, men der var røy­ken for in­tens.

– Jeg had­de ikke noe an­net valg enn å klat­re ut av vin­du­et, sier Ta­re.

For­sik­tig gikk han bort over se­ment­ge­sim­sen, tok tak i tak­ren­na, klat­ret litt ned og hop­pet mot as­fal­ten.

– Jeg ba­re hop­pet rett ut og lan­det på bei­na, sier han.

Ta­re har fått brudd­ska­der in­ne i den vest­re fo­ten sin, og ven­ter på ope­ra­sjon.

FOTO: KJAR­TAN BJELLAND

Abra­ham Ta­re (t.v.) og nabo Aref Fazi­li hav­net på sam­me rom på Sør­lan­det syke­hus i Kris­tian­sand etter bran­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.