Grim­stad med til­tak mot barne­fat­tig­dom

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LE­NE SKOGSTRØM HAN­NE MELLINGSÆTER

Grim­stad job­ber kon­kret med til­tak mot barne­fat­tig­dom.

Kom­mu­nen vil til­by gra­tis kjerne­tid i ak­ti­vi­tets­sko­len, som­mer­jobb for fat­ti­ge barn, åpen barne­hage, små­barns­café, gra­tis lo­ka­ler for å fei­re barne­burs­dag, «kul­tu­relt opp­le­vel­ses­kort» og ut­styrs- sen­tral.

– Når man ser at barne­fat­tig­dom­men i kom­mu­nen drei­er seg om 450 barn, gir det plut­se­lig en helt an­nen nær­het for de folke­valg­te, dem som job­ber med barn og for oss i ad­mi­ni­stra­sjo­nen, sier han spe­sial­råd­gi­ver Rag­nar Theis Hol­vik i Grim­stad kom­mu­ne.

Barn som vokser opp i fa­mi­li­er med de dår­ligs­te res­sur­se- ne, er i størst grad ut­satt for å opp­le­ve vans­ke­li­ge hen­del­ser i li­vet, fast­slår Opp­veks­t­rap­por­ten 2017 som Bar­ne,- ung­doms- og fa­mi­lie­di­rek­to­ra­tet (Buf­dir) lan­se­rer på sin Opp­vekst­kon­fe­ran­se fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.