Knas og Cul­ti­va

Faedrelandsvennen - - MENING - KA­RI VIL­DE RISVAND Birke­land

I Fædrelandsvennen for 6. mars 2017, pre­sen­te­rer Kom­mu­nens ut­byg­gings­sel­skap KNAS sine pla­ner for Mar­vik­slet­ta i Kris­tian­sand. Der skal det i førs­te om­gang byg­ges bo­li­ger for 700 mil­lio­ner kro­ner. Ute­luk­ken­de blok­ker i uli­ke høy­der .

For et par må­ne­der si­den pre­sen­ter­te Fædrelandsvennen en skis­se av sam­me type for Kvad­ra­tu­ren, med blant an­net høy­hus og la­ve­re blok­ker.

For kan­skje et par år si­den ble en plan for ut­byg­ging av Bjørn­dals­om­rå­det pre­sen­tert. Der skal det også byg­ges blok­ker i uli­ke høy­der.

Det som en gang var en vak­ker frukt­hage på Bjørn­dal gård, bæ­rer nå alle tegn på van­stell og for­fall. Det gjør også jor­de­ne.

Pa­ral­lelt med dis­se pla­ne­ne, ser en at det byg­ges bo­li­ger over hele Kris­tian­sand, i syd og nord, øst og vest. Det som er fel­les for alt, ser ut til å være at det tas lite hen­syn til land­ska­pet el­ler to­po­gra­fi­en, og at det ikke fin­nes noen gren­ser for hvor det skal byg­ges.

Står en på Varodd­brua, ser en hus­prik­ker på hver kol­le så langt øyet rek­ker i alle ret­nin­ger.

Det spørs­må­let jeg stil­ler meg, er: Hva vil Kris­tian­sand by­sty­re med by­en? Skal det over­ord­ne­de må­let være at by­en skal være et best mu­lig sted å bo for by­ens inn­byg­ge­re? I til­fel­le, hva er det, og hvor­dan får en det til? El­ler er må­let at Kris­tian­sand skal bli så stor som mu­lig, en motor for lands­de­len, en kunst­de­sti­na­sjon for verden, en havn for de størst mu­li­ge cruise­skip?

Ar­ki­tek­tur­pro­fes­sor Chris­ti­an Nord­berg Schultz, utga for noen år si­den en bok om «ste­dets ånd», geni­us loci. Hva er det i Kris­tian­sand?

Ny­lig ble det sendt et pro­gram på NRK om by­de­len Rø­da Ber­gen i Stock­holm. Der var ste­dets ånd ty­de­lig. Det var en god by­del å bo i. To kjenne­tegn pre­get den­ne by­de­len. For det førs­te had­de ut­byg­ge­ren tatt hen­syn til to­po­gra­fi­en. Støt­te de på et lite fjell el­ler ve­ge­ta­sjon, byg­get de uten­om det­te.

Det and­re sær­mer­ket var at de la vekt på de­tal­jer, sær­lig på hus­gav­le­ne.

Der­ved stod den­ne by­de­len nå som noe helt spe­si­elt i Stock­holm. Kan­skje kan en si at den var pre­get av nenn­som­het og fan­ta­si, blant an­net.

Re­sul­tat: Kva­li­tet som be­står over tid.

I Oslo har gour­met­kok­ken Andreas Vie­stad etab­lert en stif­tel­se som kal­les Geit­myra mat­kul­tur­sen­ter for barn. Dit kom­mer skole­barn fra hele Oslo og læ­rer om dyr­king og la­ging av sunn og næ­rings­rik mat. – Cul­ti­va skal så langt jeg har for­stått sat­se på barne­kul­tur/kunst for barn.

Hvor­for ikke kom­bi­ne­re skole­hage/mat­kul­tur og kunst­opp­læ­ring på Bjørn­dal gård? Jeg ut­ford­rer her­ved Cul­ti­va. Kan­skje kun­ne Andreas Vie­stad en­ga­sje­res i en start­fase?

I ste­det for å byg­ge ned jor­da på Bjørn­dal, kun­ne den bru­kes til an­dels­land­bruk, dvs at folk be­ta­ler seg inn for å få ad­gang til å dyr­ke sin egen mat på et om­rå­de eid av en bon­de el­ler en an­nen.

Nor­ges Vel tok ini­tia­tiv til det­te i 2006, og nå fin­nes det mer enn 60 an­dels­land­bruk i Nor­ge, blant an­net i Bærum, Trond­heim, Lar­vik og Ski­en, og hundre­vis av men­nes­ker står i kø for å bli med på det.

Å byg­ge ned mat­jord, og spren­ge fjell og byg­ge hus uten tan­ke på egen­ar­ten i land­ska­pet, er det mu­lig å fort­set­te med det i Kris­tian­sand i 2017?

❞ Å byg­ge ned mat­jord, og spren­ge fjell og byg­ge hus uten tan­ke på egen­ar­ten i land­ska­pet, er det mu­lig å fort­set­te med det i Kris­tian­sand i 2017?

ARKIVFOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Hvor­for ikke kom­bi­ne­re skole­hage/mat­kul­tur og kunst­opp­læ­ring på Bjørn­dal gård? Jeg ut­ford­rer her­ved Cul­ti­va. Kan­skje kun­ne Andreas Vie­stad en­ga­sje­res i en start­fase? skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.