Når blir om­sorg med­av­hen­gig­het?

Faedrelandsvennen - - MENING - MERETE ALMÅS

Kan om­sorg være ska­de­lig og hvor går gren­sen for hva som er god om­sorg og hva som er ne­ga­tivt?

●● Jeg ten­ker at gren­sen for hva som er god om­sorg og hva som er med­av­hen­gig­het er vans­ke­lig å se. Men om jeg yter om­sorg og hjelp til and­re på be­kost­ning av meg selv, da er det ikke god om­sorg len­ger!

Midt i berg- og dal­ba­nen av fø­lel­ser, de­spe­ra­sjon og kaos så skal jeg lik­som kla­re å set­te en gren­se for hva som er bra om­sorg og hva som er ne­ga­tiv om­sorg. Jeg treng­te råd, vei­led­ning og be­kref­tel­se på at det var ok å ten­ke på meg selv - ta hen­syn til meg. Det gjor­de vondt, men kun­ne jeg kla­re å gi god om­sorg til and­re om jeg ikke kun­ne ta vare på meg selv? Jeg tror ikke det, ikke i leng­den hvert fall. Så hva kan jeg som med­av­hen­gig gjør for å kom­me ut av det?

Jeg ten­ker at det førs­te som må skje er at du som på­rø­ren­de må inn­røm­me at du er med­av­hen­gig, det er for så vidt den enk­le de­len. Ut­ford­rin­gen kom når jeg måt­te er­kjen­ne hva jeg fak­tisk gjor­de på grunn av med­av­hen­gig­he­ten. Som jeg frem til da had­de unn­skyldt med mine fø­lel­ser; jeg er jo så glad i han?

Det er pro­vo­se­ren­de å høre at jeg er så glad i han at jeg kun­ne ald­ri luk­ket dø­ra. Be­tyr det at jeg ikke er glad nok i bro­ren min da, si­den jeg luk­ket den dø­ra? Jeg er like glad i bro­ren min som and­re, selv om jeg sat­te gren­ser. Jeg gjor­de det for­di jeg klar­te å er­kjen­ne og god­ta at mine hand­lin­ger var styrt av min med­av­hen­gig­het og ikke kjær­lig­het. For hvem vil vel være med på å hjel­pe til at de kan ruse seg enda mer og len­ger?

Jeg døm­mer in­gen for og ikke luk­ke dø­ra som jeg gjor­de, men jeg skul­le øns­ke at de som vel­ger å ikke set­te gren­ser kun­ne se det på en litt an­nen måte, ikke skyl­de på at de er så glad i den rus­av­hen­gi­ge. Det er vi jo alle sam­men! De er jo bar­na våre, bro­ren, kona, man­nen, nevø­en, na­bo­en osv.

På­rø­ren­de tren­ger støt­te til å vel­ge en an­nen måte å hjel­pe den rus­av­hen­gi­ge på, som ikke leg­ger til ret­te for at han kan ruse seg på førs­te klas­se. For det er nem­lig det som of­test skjer om ikke de nær­mes­te set­ter gren­ser.

Den vik­tigs­te hjel­pen en med­av­hen­gig kan få er å høre and­res er­fa­rin­ger som med­av­hen­gig. Hva den­ne til­stan­den har fått oss til å gjø­re. Når jeg sit­ter og hø­rer på and­res er­fa­rin­ger, så ser jeg ting litt uten­for, uten de fø­lel­se­ne jeg har for mine nær­mes­te, og litt etter litt skjøn­ner jeg hva med­av­hen­gig­he­ten min får meg til å gjø­re. De på­rø­ren­de som ald­ri får hjelp, vil ha vans­ke­lig for å se det­te klart. Jeg klar­te det ikke ale­ne og uten hjelp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.