Vamp num­mer to

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNG­STAD

ThomT Hell er med på å blå­se liv i Blest. Både s som mu­si­ker og p pro­du­sent.

Blest be­står av tre nøk­kel­menn fra en vik­tig del av den gode pe­rio­den til Va Vamp. Hvor­for de for­lot Øy­vind Stave­land sitt Vamp-im­pe­ri­um er uklart, men nå stil­ler de i alle fall som en trio med Paul Han­sen (vo­kal), Tor­bjørn Økland (gi­tar) og Carl Øy­vind Ape­land (bass) som i stor grad lig­ner på Vamp. Det hand­ler om vi­ser, folk og pop i en miks av dem­pe­de bal­la­der, nak­ne vi­ser og opp­tem­po folk­pop.

Thom Hell frem­står som et fjerde­med­lem her med spill på pia­no, gi­tar og ko­ring. I til­legg er han med­pro­du­sent. Det er kan­skje der­for at Blest frem­står som litt mer pop­pa enn Vamp. Lå­te­ne har stor va­ria­sjon – noen av dem ster­ke – spe­si­elt når Paul Han­sen trår til med smek­ten­de og sterk vo­kal som på vise­bal­la­den «Hos deg». Et an­net høyde­punkt er når Grethe Sven­sen går i du­ett med Han­sen på «Syng». Vak­kert og be­snæ­ren­de!

Man­ge av teks­te­ne er skre­vet av Ingvar Hov­land, som også har sig­na­tur på man­ge av de mest kjen­te Vamp-lå­te­ne. Det fun­ge­rer om­trent like bra for Blest som det gjor­de for Vamp. Det det­te al­bu­met mang­ler er en eks­tra gnist og ener­gi. Du verden så godt de spil­ler og syn­ger. Her er kva­li­tet i alle ledd. Men noe blir li­ke­vel for for­ut­sig­bart med lå­ter som gjør godt å lyt­te til, men som du ikke nød­ven­dig­vis gjør alt for å høre en gang til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.