25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

31. MARS 1992

● ● I lø­pet av ett år er gros­sist­be­drif­ten Køff Sø Sør AS for­vand­let fra en ge­di­gen un­der der­skudds­be­drift til en ef­fek­tiv virk­som­het som går med mil­lion­over­skudd. Man­nen bak det­te lyk­ke­li­ge be­drifts­even­ty­ret er 44-årin­gen Sig­mund Frøystad. I går kun­ne han stolt le leg­ge fram et 1991-regn­skap som vi­ser et over­skudd på 4,5 mil­lio­ner kro­ner. Å Året før var un­der­skud­det på hele 35 mil­lio mil­lio­ner. – Det­te er et re­sul­tat av en to­tal om­legg om­leg­ging av gros­sist­be­drif­ten. Vi har gjen­nom­ført en skik­ke­lig lofts­ryd­ding for å få be­drif­ten på rett spor igjen, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør FrøystadFrø som leg­ger til at be­drif­ten har vært gjen­nom en kraf­tig slanke­kur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.