Lar­vik-epo­ken er over – nå har Vi­pers star­tet sin

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Pål W. Jørgensen

nå har kris­tian­san­der­ne en enorm py­sko­lo­gisk for­del, når en vet hvor­dan hånd­ball­frem­ti­den på dame­si­den vil se ut.

●● Den ser ro­sa ut, og til­hø­rer jen­te­ne fra Kris­tian­sand.

●● Først og fremst for­di Lar­vik blir mye dår­li­ge­re nes­te år. Alt ty­der på at Vi­pers blir mye bed­re, med spil­le­re Katri­ne Lunde, Emi­lie Hegh Arnt­zen og Ma­lin Au­ne er på vei inn.

●● Ter­je Mar­cus­sen skal ha mye av æren for det. Med sine vyer og enor­me på­gangs­mot har han løf­tet hele klub­ben sam­men med sin stab.

●● Å hen­te Ken­neth Gab­ri­el­sen fra Glass­ver­ket ser ut som en geni­strek. Gjen­nom se­son­gen har la­get ba­re blitt bed­re og bed­re. Se­son­gen er av­slut­tet med ti sei­re på rad. Ny klubb­re­kord. I de to sis­te har de alt­så ban­ket Glass­ver­ket med 20 og Lar­vik på borte­bane.

●● Det er sær­lig fire spil­le­re jeg vil trek­ke frem etter brag­den i Arena Lar­vik.

●● Saku­ra Hau­ga stod fan­tasisk kam­pen igjen­nom. Thorey Ro­sa Ste­fans­dottir var til­ba­ke i stor­slag og traff på alt.

●● Ka­ri Bratt­set, som fikk beste­manns­pre­mi­en, tok full­sten­dig lur­ven av le­gen­den Gro Ham­mer­seng Edin i forsvar. I an­grep var hun umu­lig å få has på tak­ket være sin styr­ke, sine gode be­ve­gel­ser og gode av­slut­nin­ger. Bratt­sett er rett og slett i ferd med å vokse seg stor i Kris­tian­sand. Nes­te de­sem­ber er det in­gen over­ras­ke­le om hun er nøk­kel­spil­ler for Nor­ge i VM.

●● Men den som var mest av­gjø­ren­de he­ter Mar­ta To­mac. Da Lar­vik tok inn­på mot slut­ten var ru­ti­nen hen­nes enormt vik­tig. Der man­ge av de and­re til tider stres­ser mis­ter To­mac sjel­den ho­det. Ball­ta­len­tet var­tet opp med her­li­ge tek­nis­ke de­tal­jer, lek­re inn­spill og lure skudd. De vik­ti­ge syve­me­ter­ne mot slut­ten sat­te hun sik­kert i mål. Og da kam­pen skul­le av­gjø­res var det hun som tok re­gi­en.

●● Med re­sul­ta­tet er en epo­ke over – og en ny har star­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.