V til meg selv

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STENERSEN stef­fen.stenersen@fvn.no

Lars-jør­gen Salve­sen skrur bal­len over Odd-mu­ren og opp i krys­set i Starts 4-3-sei­er på Ska­gerak Arena.

– Jeg stil­ler vel­dig stren­ge krav til meg selv. Hvis and­re ikke gjør det de skal så kan det ir­ri­te­re meg. Det kan hind­re meg og la­get i å bli så gode som vi kan bli. Jeg øns­ker ba­re la­get det bes­te, så kan det va­riere om det blir kon­struk­tivt el­ler ikke.

– DET SKAL SMELLE LITT

– Men det er litt sånn det skal være. Det skal smelle litt. Det vik­tigs­te er at folk bryr seg. Det er tross alt job­ben vår, sier Salve­sen.

Selv sier han at han har ut­vik­let tem­po­et sitt mest av alt. Han kal­ler seg selv «mye ras­ke­re og mye ster­ke­re». Ikke ba­re fy­sisk. Men­talt har det blitt let­te­re å leve med det trøk­ket det er å være Start-spil­ler.

– Det er et gans­ke stort press når man er ung. Men jeg kan ikke gjø­re mer enn mitt bes­te. På slut­ten av fjor­året kom spil­let mer som vi øns­ket. Men det var tungt. Jeg had­de ikke så lyst å gå i bu­tik­ken en­kel­te gan­ger hvor man viss­te man møt­te folk som føl­ger med Start. Man blir sli­ten av det, men man vokser vel­dig av det også. Man tå­ler mer. Så jeg bryr meg ikke så mye om kom­men­ta­rer på Face­bo­ok len­ger, sier Salve­sen.

For Lars-jør­gen Salve­sen har det vært mest ned­tu­rer sports­lig si­den han kom inn i A-la­get for tre år si­den. Nå hå­per han å opp­le­ve en etter­leng­tet opp­tur:

– Hvis det blir suk­sess, som vi har godt tro på, så kan det bli mitt gøy­es­te fot­ball­år noen sinne. Det er vel­dig mu­lig. Jeg har vel­dig tro på pro­sjek­tet til Steinar, sier spis­sen.

For de som skul­le lure: Suk­sess be­tyr opp­rykk.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Fotballekspert Ro­ger Ris­holt er vel­dig im­po­nert over det Lars-jør­gen Salve­sen har vist på tre­ner­kur­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.