Nerve­pir­ren­de da Vigør vant Nm-kva­lik

Faedrelandsvennen - - SPORT - ERIK ANDRÉ INGEBRIGTSEN, FK Vigør

Med ba­re to mi­nut­ter igjen av or­di­nær tid i kva­li­fi­se­rings­kam­pen mot Lyng­dal duk­ket Vigør-kap­tei­nen opp på ba­kers­te stol­pe.

Vigør le­det an i førs­te del av førs­te om­gang, men uten å ska­pe de helt sto­re sjan­se­ne.

Etter hvert var det Lyng­dal sin tur til å vise seg frem. Etter et inn­legg fra si­den fikk en Lyng­dal-spil­ler kas­tet seg bak­over og bras­set bal­len i mål bak en ut­spilt Egeland i Vigør­må­let. Vigør le­det an den sis­te halv­de­len av om­gan­gen, men fikk ikke bal­len i mål før ho­ved­dom­mer Bjør­nar Bjørn­stad send­te la­ge­ne i gar­de­ro­ben etter 45 spil­te mi­nut­ter.

And­re om­gan­gen star­tet jevnt og beg­ge lag var frem­på et par gan­ger hver, uten at det- te re­sul­ter­te i end­rin­ger i mål­pro­to­kol­len. Så, en­de­lig, var det Vigørs tur til å put­te bal­len i kas­sa. En cor­ner lan­det på ba­kers­te stol­pe hvor Ul­rik Fer­rer sto plas­sert og kon­trol­lert sat­te bal­len i lengs­te bak Lyng­dals sis­te­skan­se og sør­get for ut­lig­ning. Etter 79 mi­nut­ter var brun­trøy­ene igjen far­lig frem­på da Jan Aa­ge Nord­bø ble spilt ale­ne igjen­nom med Lyng­dals keeper, men en god red­ning hind­ret Nord­bø i å sen­de Vigør opp i le­del­sen.

I det 83. spille­mi­nutt fikk Lyng­dals Es­pen Hæ­ge­land sitt and­re gu­le kort og Vigør skul­le der­med spil­le res­ten av kam­pen med en mann mer på ba­nen. Og da Jan Aa­ge Nor­bø ble spilt fri i Lyng­dals 16-me­ter og fant Vigør­kap­tein, Joakim Jo­han­sen, på bakre stol­pe var det umu­lig ikke å set­te inn 2-1-må­let.

FOTO: ERIK ANDRÉ INGEBRIGTSEN

Her fei­rer Vigør-gut­te­ne 2-1-sco­rin­gen til Joakim Jo­han­sen (t.h.) som før­te til avan­se­ment i cu­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.