Gode til­tak for læ­rer­stan­den

Læ­rer­stu­den­ter som full­fø­rer den nye mas­ter­ut­dan­nin­gen på nor­mert tid, vil bli be­løn­net med mind­re stu­die­lån. Det kan være et godt til­tak for å sik­re nok læ­re­re.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Læ­rer­man­ge­len og læ­rer­kom­pe­tan­sen har sta­dig vært oppe til dis­ku­sjon de sis­te åre­ne. Læ­rer­yr­ket har falt i sta­tus og sø­kin­gen til yr­ket har ikke vært stor nok el­ler god nok. Nå prø­ves fle­re kon­kre­te til­tak og det er bra.

For det førs­te inn­fø­res det fra høs­ten av en ny, fem­årig læ­rer­ut­dan­ning med mas­ter­grad. Den nye læ­rer­ut­dan­nin­gen vil gi mer fag­lig for­dyp­ning og mer prak­sis før man kom­mer ut i jobb. Sam­ti­dig har re­gje­rin­gen økt kra­ve­ne for å kom­me inn på læ­rer­ut­dan­nin­gen. For å kom­me inn nå må en ha mi­ni­mum ka­rak­te­ren fire i den enk­les­te ma­te­ma­tik­ken fra vi­dere­gå­en­de sko­le. Det­te gir ut­dan­nin­gen stør­re tyng­de, gjør den bed­re rett og slett, og det gir for­hå­pent­lig læ­rer­stan­den mer tyng­de og sta­tus.

Øko­no­misk trygg­het kan øke in­ter­es­sen

Som en føl­ge av det­te, at læ­rer­ut­dan­nin­gen blir leng­re, me­ner nå re­gje­rin­gen og støtte­par­ti­ene at man også skal se på stu­die­fi­nan­sie­rin­gen av læ­rer­stu­di­et. Med Ven­st­re i spis­sen har de nå ar­bei­det frem et for­slag som skal inn i re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett.

Ord­nin­gen hand­ler om å etter­gi stu­die­lån for alle som full­fø­rer den nye mas­ter­ut­dan­nin­gen på nor­mert tid. De stu­den­ter som full­fø­rer den

nye mas­ter­ut­dan­nin­gen på nor­mert tid, vil bli be­løn­net med 51.000 kro­ner i mind­re stu­die­lån. Vel­ger man i til­legg 1.–7. trinn og jobb i Nord-nor­ge, kan man få tre­dob­let be­lø­pet.

Vi tror ikke stu­den­ter trek­kes til læ­rer­stu­di­et av øko­no­mis­ke mo­ti­ver. Men øko­no­misk trygg­het kan øke in­ter­es­sen og når det sam­ti­dig blir en mas­ter­ut­dan­ning med mer tid og for­dyp­ning, me­ner vi det i sum er til­tak det er verd å prø­ve.

I Ag­der skal det an­set­tes 2000 læ­re­re de nær­mes­te ti åre­ne, vi­ser tall fra Sta­tis­tisk Sen­tral­byrå. Og sær­lig vil be­ho­vet fra førs­te til syv­en­de trinn være stort, og det er også der man­ge­len har vært størst og sta­tu­sen minst. I de nord­ligs­te fyl­ke­ne våre er be­ho­ve­ne enda mer kri­tis­ke og der­for fore­slås det også øko­no­mis­ke ge­vins­ter for å ta ar­beid der.

Vi snak­ker i sto­re ord om det nye kunn­skaps­sam­fun­net vi skal byg­ge. Da må vi også byg­ge med gode ma­te­ria­ler. Alt som kan styr­ke et så vik­tig yrke er verd en sjan­se.

En leng­re ut­dan­ning med for­dyp­ning og øko­no­mis­ke sti­mu­li, kan i sum være med å løf­te sta­tu­sen til læ­rer­yr­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.