Slik vil de bed­re helse­til­bu­det

Både pa­pir­løse flykt­nin­ger og and­re som fal­ler uten­for fast­lege­ord­nin­gen, vil snart få et bed­re til­bud i Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TARJEI LEER-SALVESEN tarjei.leer-salvesen@fvn.no -

Ons­dag for­tal­te to le­ger om hvor­dan de gra­tis hjel­per pa­si­en­ter som er pa­pir­løse flykt­nin­ger og fal­ler uten­for det etab­ler­te helse­til­bu­det. Kom­mune­over­lege Dag­finn Haarr les­te in­ter­vju­ene med le­ge­ne Ul­rik­ke Røed-faus­ke og Bir­git Lie, og er enig i ut­ford­rin­gen i for­hold til helse­til­bud for pa­pir­løse.

– Det bør gjø­res noe på det­te fel­tet, ja. Det er in­gen ny ut­ford­ring, vi er en del som har tenkt på det­te en stund. Og det er også and­re lege­kon­to­rer som tar imot pa­pir­løse pa­si­en­ter, som blant an­net Gyl­deng­år­den Hel­se­sen­ter, for­tel­ler Haarr.

– Hvil­ke til­tak dis­ku­te­res egent­lig?

– I for­bin­del­se med tje­neste­pla­nen for helse- og om­sorgs­sek­to­ren er ett av for­sla­ge­ne at kom­mu­nen kan kjø­pe et an­tall plas­ser på fast­le­ge­lis­ten til le­ger som har le­dig ka­pa­si­tet. Det vil ikke være en stor in­ves­te­ring for kom­mu­nen, og da vil man ha et sted å hen­vi­se de re­la­tivt få pa­si­en­te­ne det­te drei­er seg om, sier Haarr.

BERØRER HANDLINGSPLANEN

Ut­ford­rin­ge­ne gjel­der fle­re grup­per enn de pa­pir­løse flykt­nin­ge­ne, som er re­la­tivt få i an­tall. Også uten­lands­ke ar­bei­de­re, man­ge fra Eøs-land, har be­hov for helse­hjelp ut­over de akut­te til­stan­de­ne som be­hand­les på lege­vak­ten.

Lis­beth Berg­støl, virk­som­hets­le­der for be­hand­ling og re­ha­bi­li­te­ring i kom­mu­nen, sier det er på gang et ar­beid med til­tak for å fan­ge opp men­nes­ker som tren­ger opp­føl­ging av blant an­net kro­nisk syk­dom, og som ikke om­fat­tes av da­gens fast­lege­ord­ning.

– Vi vur­de­rer en mu­lig­het for å «kjø­pe» plas­ser på fast­le­ge­lis­ter, og hen­vi­se dis­se pa­si­en­te­ne dit. Det er ikke satt i sys­tem, men er noe vi vil vur­de­re vi­de­re, sier Berg­støl.

Hun for­tel­ler at det­te for­sla­get er ak­tu­elt å ta inn i ar­bei­det med kom­mu­nens hand­lings­pro­gram og bud­sjett.

Berg­støl har også vært opp­tatt av å for­mid­le til stu­den­te­ne på UIA at de bør skaf­fe seg lo­kal fast­le­ge.

– Man­ge er red­de for at de da vil mis­te fast­le­gen på hjem­ste­det sitt. Men de har rett til å byt­te til­ba­ke i lø­pet av tre år, om de øns­ker det. Hvis fle­re stu­den­ter har fast­le­ge her de bor det mes­te av ti­den, vil an­ta­ge­lig be­last­nin­gen mins­ke på lege­vak­ten, sier hun.

FØR SOM­MER­EN

Eli­sa­beth Enge­myr, som le­der flykt­ninge­ar­bei­det i Kris­ti­an-

sand kom­mu­ne, sier det ar­bei­des med å gjen­nom­føre noen til­tak al­le­re­de før som­mer­en.

– Det er satt av mer pen­ger i den­ne pe­rio­den for å styr­ke helse­til­bu­det til flykt­nin­ger.

– For­sla­get om å kjø­pe plass hos fast­le­ger med le­dig ka­pa­si­tet, tar man kon­kret tak i det?

– Ja. Vi gjør det. Vi går ut og le­ter, og ser om vi kan fin­ne noen som har le­dig ka­pa­si­tet og lyst til å gjø­re en eks­tra inn­sats med dis­se grup­pe­ne, sier Enge­myr.

IN­GEN STOR BELASTNING

Rolf Jar­nes, le­der for Lege­vak­ten i Kris­tian­sand, sier alle pa­si­en­te­ne som kom­mer dit skal få hjelp med akut­te helse­pro­ble­mer.

– Vi be­hand­ler de som kom­mer inn. Vi spør ikke så mye hvem folk er, vi be­hand­ler det de tren­ger hjelp med, sier han.

Jar­nes var knyt­tet til Flykt­ninge­helse­tje­nes­ten i ti år, og kjen­ner godt til helse­ut­ford­rin­ge­ne både for asyl­sø­ke­re som ven­ter på svar, og for de som ikke har lov­lig opp­hold i lan­det.

– Grup­pen av per­soner uten lov­lig opp­hold er nok en del mind­re i Kris­tian­sand enn i stør­re byer som Gøte­borg og Oslo. Og på Lege­vak­ten ut­gjør de ikke noen stor grup­pe el­ler belastning. Men vi kjen­ner jo til fe­no­me­net. Be­ta­ling er en li­ten ut­ford­ring. – Vi spør ikke om be­ta­ling på for­hånd. Etter­på får de med en fak­tu­ra, og kom­mu­nen dek­ker den hvis de ikke be­ta­ler, sier Jar­nes.

Per­soner uten lov­lig opp­hold i lan­det har in­gen adres­se man kan sen­de pur­rin­ger til.

FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

– Ett for­slag er at kom­mu­nen kan kjø­pe et an­tall plas­ser på fast­le­ge­lis­ten til le­ger som har le­dig ka­pa­si­tet, sier kom­mune­over­lege Dag­finn Haarr. Her sam­men med Lis­beth Berg­støl, virk­som­hets­le­der for be­hand­ling og re­ha­bi­li­te­ring i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

FÆDRELANDSVENNENS FOR­SI­DE ONS- DAG 29. MARS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.