Ikke mis­tan­ke om på­satt brann.

Po­li­ti­et me­ner de vet hvor bran­nen i Toll­bod­gata 56 star­tet: I en lei­lig­het i førs­te eta­sje.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - Tekst: EI­VIND KRIS­TEN­SEN ei­vind.kris­ten­sen@fvn.no JAN ODD­VAR EIDE jan.odd­var.eide@fvn.no

Fle­re forbi­pas­se­ren­de tok bil­der av bran­nen få mi­nut­ter før brann­ve­se­net an­kom tors­dag mor­gen. De vi­ser kraf­ti­ge flam­mer ut fra et vin­du i førs­te eta­sje.

Po­li­ti­et me­ner det var her det først be­gyn­te å bren­ne.

– Vi har opp­lys­nin­ger om at bran­nen star­tet i en kon­kret lei­lig­het. Men vi har ikke fått snak­ket med ved­kom­men­de som bod­de der. Hun er inn­lagt på syke­hu­set, sier etter­forsk­nings­le­der Pet­ter San­de­ll i Kris­tian­sand po­li­ti­et.

SJEKKER UTLEIEFORHOLD

– Har dere mis­tan­ke til at bran­nen er på­satt?

– Vi etter­fors­ker bran­nen og av­hø­rer vit­ner. Vi har in­gen mis­tan­ke om at bran­nen er på­satt, så får et­ter­forsk­nin­gen vise om det lig­ger en uakt­som hand­ling bak bran­nen, sier San­de­ll.

Brann­tek­ni­ke­re går først i gang med sine un­der­sø­kel­ser man­dag.

20 per­soner har folke­re­gist­rert adres­se i Toll­bod­gata 56. Hus­ei­er har opp­lyst til po­li­ti­et at 15 per­soner bod­de i by­går­den da bran­nen star­tet.

– For­hold rundt ut­leie og brann­sik­ker­het er også noe vi un­der­sø­ker, sier San­de­ll.

– BRANNALARMEN GIKK OFTE

Fle­re av be­boer­ne Fædre­lands­ven­nen har snak­ket med, for­tel­ler at brannalarmen i by­går­den gikk ofte i ti­den før bran­nen. Fle­re ven­tet der­for med å eva­kue- re for­di de trod­de det var falsk alarm.

Bran­nen ble meldt til brann­ve­se­net klok­ka 08.13 av forbi­pas­se­ren­de.

– Da brann­mann­ska­pe­ne an­kom ved 08.15-ti­den sto flam­me­ne ut fra førs­te eta­sje, sa vakt­ha­ven­de brann­mes­ter Hans Arne Mad­sen ved KBR tors­dag.

HOP­PET FOR å BERGE LI­VET

20 per­soner ble sjek­ket av helse­per­so­nell, åtte av dem ble sendt til syke­hus med ska­der, ho­ved­sa­ke­lig brudd­ska­der. Fle­re be­bo­ere så seg nem­lig nødt til å hop­pe ut av vin­du­er for å berge li­vet, der­iblant na­bo­ene Aref Fazi­li (26) og Abra­ham Ta­re (26)

– Jeg tenk­te at det­te kan jeg ikke over­le­ve. Men jeg luk­ket øyne­ne og hop­pet, ut­tal­te Fazi­li da Fædre­lands­ven­nen møt­te ham i syke­sen­ga på Sør­lan­det syke­hus tors­dag etter­mid­dag.

– Jeg har mis­tet alt jeg ei­er. Jeg fikk ikke med meg noen ting, sa 26-årin­gen for­tvi­let.

03811-TIPSER FOTO:

Det­te er det førs­te bil­det av brann­ste­det – tatt om­trent sam­ti­dig som brann­ve­se­net vars­les klok­ka 08.13 av forbi­pas­se­ren­de. Flam­me­ne slår ut fra en lei­lig­het i førs­te eta­sje.

FOTO: ER­LEND OLSBU

Toll­bod­gata 56 av­bil­det ett døgn etter bran­nen. Lei­lig­he­ten som spe­si­elt er i po­li­ti­ets søke­lys, har nå til­dek­ket vin­du.

FOTO: ROY PARKER

Det­te bil­det er tatt klok­ka 08.16 tors­dag mor­gen, før po­li­ti­et er kom­met til ste­det og tre mi­nut­ter etter at 110-sen­tra­len vars­les. Flam­me­ne står ut fra en lei­lig­het i førs­te eta­sje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.