– Vi vil­le hel­ler mis­tet hu­set

Ny E 39-tra­sé be­tyr at tra­fik­ken kom­mer kloss inn til hu­set. Sam­boer­pa­ret vil­le mye hel­ler mis­tet bo­li­gen slik det lå an til i Nye Vei­ers førs­te trasé­valg.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MAR­TIN­SEN jarle.mar­tin­sen@fvn.no

– I et par år har vi levd med viss­he­ten om at hu­set vårt vil­le bli re­vet. Det var det ver­ste og bes­te som kun­ne skje. For da vil­le vi fått takst for det og kun­ne kjøpt nytt et an­net sted, sier Tom Ru­nar Abra­ham­sen (28) og Hil­de Rød­land (26).

For to uker si­den kom kon­tra­be­skjed fra Nye Vei­er. I ste­det går det mot at tra­se­en blir flyt­tet 100150 me­ter len­ger nord for bo­li­gen de­res. Der­med ber­ges i så fall hu­set, men det be­tyr støy og støv fra tra­fik­ken.

Kom­pen­sa­sjon vet de ikke om de får for en slik tra­sé. Der­med vet de hel­ler ikke om de har råd til å sel­ge hu­set som nå er mye mind­re verdt enn det var da de kjøp­te det.

– Vi vil ab­so­lutt ha ny E 39 vi også, og vi for­står at noen blir ram­met. Der­for har vi for­so­net oss med at vi vil­le mis­te hu­set. Men den­ne be­skje­den var en kraf­tig ned­tur, sier pa­ret.

STIL­LE OG RO­LIG

De bor i bun­nen av Skade­berg­klei­va, fem kilo­me­ter nord for Mandal sen­trum. Hu­set de kjøp­te for fire år si­den lig­ger land­lig til med en lite tra­fik­kert fyl­kes­vei rett ved.

– Vi kjøp­te hu­set for å bo stil­le og ro­lig, for å gi bar­na våre en opp­vekst i tryg­ge om­gi­vel­ser, for­tel­ler Abra­ham­sen.

Pla­ne­ne om ny europavei var vel kjent da de kjøp­te hu­set.

– Men den gang var det ni uli­ke trasé­valg, så du kan godt si vi gam­blet ved å kjø­pe her, sier han.

GAM­BLET

Gam­blin­gen slo feil for dem. Da tra­se­en ble pre­sen­tert for to år si­den, reg­net Abra­ham­sen seg fram til at auto­ver­net vil­le gå tvers gjen­nom stua de­res.

Si­den har de for­so­net seg med at slik vil­le det bli. Sam­ti­dig har alt vært satt på vent. De ut­set­ter det de kan i for­hold til ved­li­ke­hold av hu­set, som å skif­te en kled­ning som streng tatt kan ven­te. Men ba­det måt­te skif­tes.

Med be­skjed om mu­lig ny tra­sé, kas­tes den­ne fa­mi­li­en og man­ge and­re grunn­ei­ere inn i en ny, uviss tid.

– Vi har en kon­takt­per­son i Nye Vei­er som for­tel­ler det han vet om pro­ses­sen. Men mye er jo uklart, så vi kan ikke an­net enn å ven­te. Det er egent­lig det ver­ste ak­ku­rat nå, det ikke å vite hva som skjer, sier Rød­land.

NØYE LOVREGULERT

As­bjørn Hei­e­r­aas, pro­sjekt­di­rek­tør for E 39, skjøn­ner godt usik­ker­he­ten man­ge nå fø­ler.

– Vi job­ber så raskt vi kan med å kva­li­tets­sik­re den nye tra­sé­mu­lig­he­ten, sier han.

Han kan ikke ut­ta­le seg spe­si­elt om hus­ei­er­ne i det­te til­fel­let.

– Men hvor­vidt det kom­pen­se­res er nøye lovregulert. Det hand­ler om alt fra full inn­løs­ning av et hus til in­gen­ting, sier han.

AVGJØRELSE TIL HØS­TEN

Hei­e­r­aas reg­ner med at høs­ten vil kom­me før de er sik­re på at den nye tra­se­en er en god idé og at den kan sen­des til kom­mu­ne­ne som kan gå i gang med sin plan­pro­sess.

– Vi snak­ker d i alle fall først om et år før det for­mel­le er på plass for en slik vei­tra­sé, sier han.

– Men bo­lig­ei­er­ne vet vel til høs­ten hva det blir til? Kom­mu­ne­ne føl­ger jo det som er de­res me­ning?

– Ja, noe an­net vil over­ras­ke.

FOTO: JARLE R. MAR­TIN­SEN

For sam­boer­pa­ret Tom Ru­nar Abra­ham­sen og Hil­de Rød­land har E 39-pla­ne­ne gått fra galt til ver­re. Nå be­hol­der de kan­skje hu­set, men får vei­en rett ved som be­tyr støy og støv sam­ti­dig som ver­di­en på hu­set stu­per. Her med bar­na Ru­na og Kaia.

Slik ser den nye grov­ru­ten for­bi Mandal ut med de til­før­sels­vei­ene teg­net inn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.