FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ny E 39-tra­sé

● Der­som den nye E 39-tra­se­en blir valgt, be­tyr det en nord­li­ge­re rute gjen­nom Mandal og spe­si­elt Lin­des­nes.

● Det be­tyr 600–800 mil­lio­ner kro­ner spart i for­hold til da­gens ved­tat­te plan blant an­net for­di kjempe­broa sør for Vi­ge­land kan drop­pes.

● Sam­ti­dig be­tyr det at det må byg­ges en til­før­sels­vei fra Træ­dal, like øst for Vi­ge­land, og opp til Sjø­ling­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.