Star­ter opp tre år lang an­leg

Rundt påske star­ter ar­bei­det med ny Varodd­bro. Det be­tyr sma­le­re vei­bane, mind­re plass til de myke tra­fi­kan­te­ne og pe­rio­der der bare to felt vil være åpne. Også små­bå­te­ne må pas­se seg.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Ar­bei­det med ny bro vil mer­kes. Ikke minst for de myke tra­fi­kan­te­ne. Det­te er en trans­port­strek­ning der syk­lis­te­ne ofte kom­mer raskt i dag. Så her er det vik­tig at man tar hen­syn, sier Ru­ne Galte­land, bygge­le­der vei i Sta­tens veg­ve­sen.

De førs­te ar­bei­de­ne på den nye Varodd­brua star­ter opp rundt påske. Det skjer på hav­bun­nen i Top­dals­fjor­den der nye fun­da­men­ter skal støy­pes. Ut­over vår­en og som­mer­en star­ter ar­bei­de­ne oppe i da­gen. Da vil både bi­lis­ter, syk­len­de og gå­en­de be­gyn­ne å mer­ke kon­se­kven­se­ne av bygge­ar­bei­det.

– Det vil li­ke­vel bli opp­rett­holdt fire felt i hver ret­ning på dag­tid, men det blir sma­le­re og re­du­sert has­tig­het, sier Bård Kime­stad, bygge­le­der kon­struk­sjon i Sta­tens veg­ve­sen.

FLE­RE TIL­TAK

Den nye Varodd­broa skal byg­ges mel­lom de to som lig­ger der i dag De to ek­sis­te­ren­de bru­ene vil begge være i bruk fram til den nye kan tas i bruk. Men byg­gin­gen vil li­ke­vel få fle­re kon­se­kven­ser for tra­fik­ken.

Det be­tyr i ho­ved­sak føl­gen­de: I lø­pet av mai el­ler som­mer­en blir det satt i verk til­tak på den ny­es­te av da­gens to bru­er. Fel­tet for de syk­len­de og gå­en­de blir snev­ret inn. Det sam­me blir de to vei­ba­ne­ne. På den­ne må­ten blir det plass til et eks­tra felt for an­leggs­tra­fikk.

I bygge­pe­rio­den blir alle fire fel­te­ne på da­gens to bru­er åpne i tids­rom­met kl. 05.30-21.00. På kvelds­tid og nat­tes­tid kan det i fle­re pe­rio­der kun være to felt som blir åpne. Et i hver ret­ning.

På­kjø­rin­gen til da­gens bro fra Søm vil bli stengt så len­ge an­leggs­fel­tet er i bruk. Bus­stop­pet som står på Søm-si­den, ved den gam­le Varodd­broa, vil også bli stengt etter hvert.

I noen kor­te pe­rio­der på fem mi­nut­ter, kan begge bro­ene bli stengt. Det vil skje når det er spreng­nings­ar­bei­der.

– Selv om det kun blir en kort pe­rio­de, vil det raskt dan­ne seg kø, så det vil også bli en belastning for tra­fik­ken, sier Bård Kime­stad.

STÅR I 100 år

Den nye Varodd­brua har en be­reg­net leve­tid på hund­re år. Når den er fer­dig bygd, vil det være fire felt for bi­ler, to felt for kol­lek­tiv, gang­felt og ny syk­kel­eks­press­vei over Top­dals­fjor­den.

Den nye broa blir reist ved at man først byg­ger fun­da­ment og søy­ler og der­et­ter kjøre­ba­nen. Når de er reist, star­ter job­ben med å byg­ge sel­ve kjøre­ba­nen. Da byg­ges det ut over på hver side av bru­ka­rene i en t-form. Til slutt mø­tes de på midt­en.

– Det byg­ges ut 130 me­ter på hver side. Det var ny re­kord da den for­ri­ge Varodd­brua ble bygd på 90-tal­let, men i dag er det en vel­kjent me­to­de, sier Bård Kime­stad.

Den nye broa vil kun­ne åp­nes for tra­fikk i 2019. Etter det må man rive den gam­le Varodd­broa fra 1956 før man byg­ger den nye brua helt fer­dig.

HELGESTENGT

Når den gam­le Varodd­brua skal ri­ves, vil den alt­så lig­ge kloss inn­til den nye. Det gjør ri­vings­ar­bei-

FOTO: STA­TENS VEG­VE­SEN/RAMBØLL

På det­te bil­det kom­mer det fram hvor­dan den nye broa vil se ut på Søm-si­den. Til høy­re for broa kom­mer syk­kel­eks­press­vei­en og gang­felt.

FOTO: KJE­TIL REITE

Bygge­le­der vei, Ru­ne Galte­land (midt­en), ber alle som skal over Varodd­broa ta hen­syn un­der an­leggs­pe­rio­den. Det blir an­leggs­ar­beid helt fram til 2020. Her er han sam­men med bygge­le­der vei, Bård Kime­stad, og pro­sjek­te­rings­le­der Rag­nar Hel­ler­s­lien.

ARKIVFOTO: ARILD JA­KOB­SEN

Slik så det ut da den ny­es­te av de to bro­ene ble bygd i 1993. Sam­me tek­nikk blir brukt når den nye broa skal rei­ses.

FOTO: STATSARKIVET

Når den gam­le Varodd­broa skal ri­ves, må den de­mon­te­res del for del. Slik så det ut da den ble reist på be­gyn­nel­sen av 50-tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.