Nå ry­ker bil­lett­luka

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LARS HOLLERUD

Man­dag er ti­den ute for bil­lett­luka til gam­le sta­dion. Egent­lig har ti­den vært ute for len­ge si­den, men nå skal den jev­nes med jor­da.

Had­de det ikke vært for den­ne ar­tik­ke­len, vil­le det skjedd i all still­het.

Men selv en unn­se­lig bil­lett­bu har en his­to­rie.

Ikke ho­ved­inn­gan­gen i Øst­re Ring­vei, og ikke bi-inn­gan­gen i Nye Teglverks vei, men bua i Ei­vind Jarls gate, gata som er opp­kalt etter Ey­vind jarl med y, tro­lig han som om­ta­les på rune­stei­nen på Od­der­nes på 900-tal­let.

Sånn sett er his­to­ri­en til bua i Ei­vind Jarls gate ung, den star­tet med Kris­tian­sand sta­dion like etter kri­gen.

Den slut­tet egent­lig i 2006, året etter at Start tok sølv og høs­ten før Sør Are­na ble hjemme­bane.

– Egent­lig ble den bare brukt til vik­ti­ge kam­per, sier Tore Hei­den­reich (64), kas­se­rer i Start mer el­ler mind­re fra 1973 til 1996.

– Han kik­ker på bua med henge­lås og det grå gjer­det, der plan­ke­ne står like tett som da de hind­ret smug­tit­ting når det var noe å se på inn­si­den, og da bare ju­bel og stønn for­tal­te uten­for­stå­en­de hva de gikk glipp av ved ikke å kjø­pe bil­lett.

– Jeg satt ald­ri i bua selv. Min jobb var å sik­re bil­lett­pen­ge­ne etter kam­pe­ne og leg­ge dem i natt­safe, sier Hei­den­reich, som også spil­te to kam­per på midt­ba­nen for la­get han job­bet dug­nad for i så man­ge år.

– Den ene var en tre­nings­kamp. Den and­re var 20 mi­nut­ter som inn­byt­ter da vi var i Asia i 1976 og spil­te mot et lag fra Bang­kok. Det var etter den kam­pen Rei­dar Flaa sat­te fot­ball­sko­ene i midt­sir­ke­len og sa «ald­ri mer». Vel hjem­me om­be­stem­te han seg og tok to år til.

Men Hei­den­reichs spil­ler­kar­rie­re slut­tet der og da.

Nå er det også over og ut for bua, etter­som kom­mu­nen har and­re pla­ner.

– Bua må ri­ves for­di park­ve­se­net tren­ger plass til sitt nye sone­la­ger like i nær­he­ten, opp­ly­ser Ås­mund Åm­dal i Amte­dal & Han­sen Ar­ki­tekt­kon­tor.

FOTO: LARS HOLLERUD

Mange­årig kas­se­rer i Start, Tore Hei­den­reich, hus­ker at den­ne bua bare ble brukt til vik­ti­ge kam­per.

FOTO: LARS HOLLERUD

Det­te var alt de så av sta­dion, de som ikke vil­le el­ler kun­ne be­ta­le for å kom­me inn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.