Ggs­pe­rio­de

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no -

det kom­pli­sert.

– Det blir in­gen spek­ta­ku­lær spren­ging?

– Nei, den­ne skal de­mon­te­res bit for bit, alt skal frak­tes bort og av­fal­let be­hand­les på en miljø­mes­sig rett måte. In­gen­ting skal i fjor­den, sier Bård Kime­stad.

Pla­nen er å sten­ge begge bru­ene for tra­fikk en hel helg når det­te ar­bei­det skal ut­fø­res en gang i 2019.

– Det blir lagt opp til en sten­ging. Det er stor ri­si­ko knyt­tet til sli­ke pro­sjek­ter, for ek­sem­pel når man skal de­mon­te­re bru­tår­ne­ne, sier Ru­ne Galte­land.

BÅTTRAFIKK

Når den gam­le broa er re­vet, blir den nye gjort helt fer­dig. Ar­bei­det av­slut­tes i 2020.

Det er ikke bare bi­lis­ter, syk­len- de og gå­en­de som må vise eks­tra stor akt­som­het i bygge­pe­rio­den. Det sam­me gjel­der små­bå­te­ne. Når den gam­le brua skal ri­ves, kan ut­sei­lin­gen un­der brua bli helt stengt.

– Entre­pre­nø­ren er an­svar­lig for en trygg av­vik­ling av båt­tra­fik­ken. Men det er også vik­tig at små­bå­te­ne er ob­ser­van­te og ikke kjø­rer un­der an­leggs­ar­bei­der, sier Ru­ne Galte­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.