Slik blir det nye bi­blio­te­ket

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

I april sen­des pro­sjek­tet på an­bud. Slik blir det nye bi­blio­te­ket i Valle.

– Nå hå­per jeg in­der­lig at an­bu­de­ne og kost­na­de­ne er in­nen­for ram­me­ne vi har satt. For det­te pro­sjek­tet tren­ger vi vir­ke­lig i Valle sen­trum, sier råd­mann Ei­vind Berg.

Han leg­ger opp til en­de­lig ut­byg­gings­ved­tak i juni­mø­tet i kom­mune­sty­ret. Det er hans sis­te. Etter­på er han pen­sjo­nist.

Po­li­ti­ker­ne har satt en ram­me på 28 mil­lio­ner kro­ner for det nye bi­blio­tek-pro­sjek­tet, som er et kom­pro­miss etter stri­den om sen­trums­bygg.

Den stri­den gikk kraf­tig i sist valg­kamp, og send­te ord­fø­rer Ta­rald My­rum (Sp) ut av kom­mune­hu­set og Stei­nar Kyr­ve­stad (Ap) inn med tett på halv­par­ten av stem­me­ne.

28 mil­lio­ner er for­res­ten nok­så nøy­ak­tig en tre­del av hva bi­blio­te­ket i Ven­ne­sla kos­tet i 2012.

Det er på man­ge vis Valle spare­bank som har fått bi­blio­tek­pro­sjek­tet på spo­ret igjen i Valle. Ban­ken var 150 år i fjor og ga sin gam­le banktomt til kom- mu­nen på be­tin­gel­se av at tom­ta ble brukt til et ikke-kom­mer­si­elt of­fent­lig bygg.

– Bi­blio­te­ket er umo­der­ne. Det sam­me er me­nig­hets­hu­set. Nå får vi mu­lig­het til et flott ny­bygg som både kan bru­kes til kul­tur­for­mål og me­nig­hets­for­mål,som kirke­kaf­fe, sier råd­man­nen.

Bi­blio­te­ket er teg­net og pro­sjek­tert av Svens­son Si­vil­ar­ki­tek­ter As. Det har et sam­let gulv­are­al på 600 kvad­rat­me­ter med bi­blio­tek, møte­sal og kjøk­ken i førs­te eta­sje og fire kon­to­rer i and­re.

Re­gu­le­rings­pla­nen for tom­ten er også i inn­spur­ten. 3. april er fris­ten for å sen­de inn merk­na­der, men det er ikke vars­let ve­sent­li­ge pro­tes­ter.

– Nå hol­der vi på med an­buds­pa­pi­re­ne. Vi sen­der dem ut om noen uker. Vi skal greie å få fram en en­de­lig sak i kom­mune­sty­ret i juni, sier tek­nisk sjef i Valle kom­mu­ne, Tor­leif Hom­me.

Blir det ja i kom­mune­sty­ret 21. juni, vil spa­den gå fort i jor­da etter­på.

FOTO: SVENS­SON SI­VIL­AR­KI­TEK­TER AS

Slik skal det nye bi­blio­te­ket i Valle se ut. Valle kom­mu­ne er i full gang med å klar­gjø­re an­buds­pa­pi­re­ne.

FOTO: SVENS­SON SI­VIL­AR­KI­TEK­TER AS

Skis­sen vi­ser Valle bi­blio­tek sett in­nen­fra

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.