Full gass i Lin­des­nes – brems i Søg­ne

Lo­ka­le parti­lag slås sam­men når kom­mune­gren­se­ne for­svin­ner. Det er ulik fart i pro­ses­sen i par­ti­ene.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no -

– Vi er i full gang, sier Høy­re-ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen i Lin­des­nes. I Søg­ne Høy­re er det still­stand, men Kris­tian­sands ord­fø­rer Ha­rald Fur­re tror et nytt lo­kal­par­ti er på plass i 2018.

Par­ti­ene i Søg­ne, Song­da­len og Kris­tian­sand må ta kon­se­kven­sen av at stor­kom­mu­nen ser da­gens lys 1. ja­nu­ar 2020. Det sam­me må de i Mandal, Mar­nar­dal og Lin­des­nes.

– Vi har i høy­es­te grad star­tet pro­ses­sen, og har hatt jevn­li­ge mø­ter for å bli kjent og ska­pe en fel­les for­stå­el­se av hva vi vil og hvor vi vil, sier Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen.

– De som har gjort det­te før sier det tar mel­lom halv­an­net og to år å byg­ge et nytt lag, så vi har ikke mer enn ti­den og vei­en, sier hun. I Søg­ne skjer det in­gen­ting:

– Vi ten­ker over si­tua­sjo­nen, men i Søg­ne har vi ikke tatt det­te helt inn­over oss, sier le­der av Søg­ne Høy­re, Trond Rei­tan.

– Jeg tror alle nå ven­ter på Stor­tin­gets ved­tak 8. juni. Så sat­ser jeg på at en sam­let grup­pe vil være of­fen­si­ve og ak­ti­ve når vi kjen­ner det en­de­li­ge må­let, sier han.

IN­GEN SAM­LET TROPP

Kom­mune­re­for­men har skapt sterk splid i Søg­ne, og det er in­gen sam­let Høy­re-tropp som mar­sje­rer mot sam­men­slå­ing med Kris­tian­sand og Song­da­len.

For også parti­la­ge­ne end­res når kom­mune­gren­se­ne for­svin­ner:

– Høy­res lo­ver er kla­re, og ut­gangs­punk­tet er at vi skal ha for­enin­ger som dek­ker kom­mu­ne­ne, opp­ly­ser Høy­res or­ga­ni­sa­sjons­sjef Tho­mas Berg Ol­sen.

Selv om kom­mu­ne­ne ikke slås sam­men før 1. ja­nu­ar 2020, kan parti­la­ge­ne fu­sjo­ne­re straks Stor­tin­get har fat­tet ved­tak om sam­men­slå­ing i juni.

– Men etter­som det er midt i valg­kam­pen, vil jeg anta de fles­te ven­ter til høs­ten, sier Berg Ol­sen.

AG­DER HØY­RE I 2018

I Kris­tian­sand må de ven­te på nabo­kom­mu­ne­ne:

– Høy­res parti­lag i de tre kom­mu­ne­ne slås sam­men. Noe an­net vil­le være helt uten­ke­lig, sier ord­fø­rer Ha­rald Fur­re. Han er også le­der av Vest-ag­der Høy­re som sik­ter seg inn mot sam­men­slå­ing med Aust-ag­der Høy­re i fe­bru­ar 2018.

– Noe lik­nen­de ser jeg for meg på kom­mune­nivå, sier Fur­re med hen­vis­ning til at de al­le­re­de høs­ten 2018 må no­mi­ne­re kan­di­da­ter som skal stil­le til valg for by­sty­ret i Nye Kris­tian­sand i 2019.

Høy­re-le­der Ida Grødum i Song­da­len er for­be­redt på ek­te­skap.

– Vi er inn­stilt på å bli en del av Kris­tian­sand Høy­re, og hå­per å få til et po­si­tivt sam­ar­beids­kli­ma, sier hun.

– KAN IKKE UTSETTE LEN­GE

I Nye Lin­des­nes er også Ap-la­ge­ne kla­re for sam­men­slå­ing:

– Vi har ikke hatt for­mel­le mø­ter, men skal ha det i nær fram­tid, opp­ly­ser Ap-ord­fø­rer Hel­ge Sandå­ker i Mar­nar­dal.

– Det er vik­tig at det­te er på plass i god tid før den fy­sis­ke sam­men­slå­in­gen, så vi kan ikke utsette det len­ge, sier han.

I Nye Kris­tian­sand blir det mes­te satt på vent etter­som Søg­ne og Song­da­len ikke vil hand­le før Stor­tin­get har sagt sitt:

– I Ap har vi for­holds­vis greie ved­tek­ter, så der­som sam­men­slå­ing av Søg­ne, Song­da­len og Kris­tian­sand blir en rea­li­tet, vil vi star­te ar­bei­det med hvor­dan vi skal or­ga­ni­se­re oss, sier gruppe­le­der Bjørn Ege­li i Søg­ne.

Ege­li er også le­der av Vest-ag­der Ap, og de har fat­tet ved­tak om gif­ter­mål med par­ti­et i Aust-ag­der:

– Den pro­ses­sen star­ter når val­get er over i sep­tem­ber, opp­ly­ser han.

ARKIVFOTO: JARLE MAR­TIN­SEN

– Vi har ikke mer enn ti­den og vei­en, sier Høy­re-ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen i Lin­des­nes som er i gang med å byg­ge et stort lo­kal­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.