Frp på fel­les ut­flukt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TONE SANDBERG

Frp i Aust- og Vest-ag­der star­ter nabo­flør­ten al­le­re­de nå i hel­gen

– Da drar begge fyl­kes­tings­grup­pe­ne med fer­jen fra Oslo til Kiel for å bli bed­re kjent og fin­ne ut hvor­dan vi kan sam­ar­bei­de best mu­lig, for­tel­ler gruppe­le­der Chris­ti­an Eike­land i Vest-ag­der Frp.

– Må­let er å stå sam­men om de ved­tak som er nød­ven­di­ge når fyl­kes­kom­mu­ne­ne slås sam­men i 2020, sier han.

Men sam­men­slå­ing av lo­ka­le parti­lag set­ter også Frp på vent inn­til Stor­tin­get har fat­tet ved­tak i juni.

– Vi har ikke be­gynt å se på det­te på kom­mune­nivå ennå, sier Eike­land.

– Det er fort­satt en del uav­klar­te spørs­mål der, og par­ti­et sen­tralt ser nå på en del løs­nin­ger for hele lan­det, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.