Si­ga­rett­pak­ke­ne blir grøn­ne 1. juli

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Fra 1. juli blir alle to­bakks­pak­nin­ger som sel­ges lov­lig i Nor­ge, mørke­grøn­ne og får et stan­dar­di­sert og likt ut­se­en­de, uav­hen­gig av mer­ke.

For­må­let er å hind­re at barn og unge be­gyn­ner å røy­ke el­ler snu­se.

– Vi vet at unge blir på­vir­ket av ut­se­en­det på to­bakks­pak­nin­ge­ne. Det er in­gen som øns­ker at barn og unge skal be­gyn­ne med to­bakk. Med re­klame­frie pak­nin­ger set­ter vi en stop­per for mar­keds­fø­rin­gen ret­tet mot de yngs­te blant oss, sier helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie (H).

Re­gu­le­rin­gen in­ne­bæ­rer at to­bakks­pak­nin­ge­ne skal ha mørke­grønn far­ge og lik ut­for- ming. Skrif­ten som an­gir mer­ke og va­ri­ant, skal stan­dar­di­se­res. Pro­du­sen­tens logo og de­sign­ele­men­ter som far­ger og sym­bo­ler skal ikke be­nyt­tes, ver­ken på pak­nin­ger el­ler pro­duk­ter.

De­tal­jer­te for­skrifts­reg­ler vil bli fast­satt før som­mer­en. Det vil kom­me unn­tak for en­kel­te pro­dukt­grup­per som si­ga­rer og pipe­to­bakk. To­bakks­in­du­stri­en vil i en over­gangs­pe­rio­de få mu­lig­het til å sel­ge ut vare­lag­re­ne og leg­ge om pro­duk­sjo­nen.

Stan­dar­di­ser­te to­bakks­pak­nin­ger er al­le­re­de inn­ført i Aust­ra­lia, Eng­land og Frank­ri­ke, og er på trap­pe­ne i fle­re and­re land.

Fra 1. juli vil det også være for­budt å bru­ke e-si­ga­ret­ter på ste­der der det i dag er røyke­for­bud.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Slik ble de nye inn­pak­nin­ge­ne til snus og to­bakks­pak­ker pre­sen­tert for en tid til­ba­ke på en presse­kon­fe­ran­se om fore­byg­gen­de til­tak på to­bakks­om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.