Vars­ler ble straf­fet for vars­ling – men sa­ken leg­ges død

– En­ten må råd­man­nen gå, el­ler så må han be om unn­skyld­ning, sa Roy Far­dal (H) da kom­mune­sty­ret be­hand­let rap­por­ten om vars­lin­gen på råd­man­nen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN­NE BIR­GIT­TE PRESTVOLD jan­ne.b.prestvold@fvn.no - STEI­NAR VINDSLAND

– Den­ne sa­ken er en far­se, det har den vært i fle­re år. Nå er det på tide å gjø­re noe. Det er to ut­gan­ger på den­ne sa­ken. Jeg har sagt det til råd­man­nen: En­ten må han gå el­ler så må han be om unn­skyld­ning, sa Roy Far­dal (H) fra kom­mune­sty­rets ta­ler­stol tors­dag.

Da var klok­ka nær­me­re mid­natt, og de var ennå ikke fer­di­ge med sis­te sak på kar­tet:

Rap­por­ten kom­mune­sty­ret har be­stilt fra ad­vo­kat­fir­ma­et De­loit­te, om vars­lings­sa­ken mot råd­mann Kim Høy­er Ho­lum.

LANG RUN­DE OM HABILITET

Roy Far­dal, som sit­ter i ad­mi­ni­stra­sjons­ut­val­get, men­te både ad­mi­ni­stra­sjon og po­li­ti­ke­re for lengst bur­de tatt grep:

– Vi må leg­ge oss fla­te over­for dem som har vars­let i den­ne sa­ken. Den er dradd alt­for langt, og har vært ama­tør­mes­sig be­hand­let. Vi har ald­ri tatt tak i pro­ble­met, bare skrapt på over­fla­ten, men­te Far­dal.

In­nen po­li­ti­ker­ne kom til be­hand­ling av sel­ve rap­por­ten, var det en leng­re run­de om habilitet. Ved tid­li­ge­re be­hand­lin­ger av sa­ken er både råd­man­nen og ord­fø­re­ren fun­net in­ha­bi­le.

Til tors­da­gens møte la ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap) fram et no­tat om sin habilitet.

– SVEK­KET TILLIT TIL VARA­ORD­FØ­RER

Ar­bei­der­par­ti­et var krys­tall­kla­re på at om hun skul­le er­klæ­res in­ha­bil, måt­te det også gjel­de vara­ord­fø­rer Egel Ter­kel­sen (Frp).

– For meg er det pro­ble­ma­tisk når han har sagt at «jeg var med på å til­set­te ham, og han blir», om råd­man­nen. Han har stilt seg bak råd­man­nen i ett og alt, og bi­drar til å svek­ke om­ver­de­nens tillit til sa­ken, sa Bjørn Ege­li (Ap).

– Det kan være jeg har sagt at «Kim blir», men jeg har også stemt for det i for­mann­ska­pet. Jeg har ikke fa­mi­liæ­re for­bin­del­ser, ikke et spe­si­elt godt venn­skap el­ler kon­flikt med in­volver­te par­ter, og an­ser meg av den grunn som ha­bil, sa Ter­kel­sen.

BÅDE ORD­FØ­RER OG VARA­ORD­FØ­RER IN­HA­BI­LE

Paul M. Lun­de (Ap) tok opp den ufor­mel­le møte­virk­som­he­ten mel­lom råd­mann og vara­ord­fø­rer.

– Si­den i fjor høst har de re­gel­mes­sig sit­tet på råd­man­nens kon­tor etter man­dags­mø­te­ne. Da vi lur­te på om fle­re av oss kun­ne være med, fikk vi til svar at det var pri­va­te mø­ter. Hvis vi skal ta vara­ord­fø­re­rens egne ord på al­vor, så er jo det en per­son­lig til­knyt­ning, og for meg svek­ker det til­li­ten til hans upar­tisk­het, men­te Lun­de.

– Begge må be­hand­les likt, om de fin­nes ha­bi­le el­ler ikke, sa Roy Far­dal.

Un­der av­stem­nin­gen ble begge fun­net in­ha­bi­le, mens kon­troll­ut­val­gets le­der Jan Stub­stad en­stem­mig ble er­klært ha­bil.

– Må STILLES TIL AN­SVAR

Fle­re fram­he­vet den be­last­nin­gen sa­ken had­de vært for vars­ler­ne, og at de bur­de tak­kes.

Jan Stub­stad (H) kom med den ster­kes­te for­mu­le­rin­gen:

– Kom­mu­nen har gang på gang vist at den ikke hånd­te­rer vars­lings­sa­ker på en for­svar­lig måte. Jeg hå­per kom­mune­sty­ret i dag tar an­svar, og star­ter opp­ryd­nin­gen. Nå må fak­ta på bor­det, og om det på­vi­ses at noen har gjort noe ulov­lig, må de stilles til an­svar. Takk til de som vars­let i au­gust 2015 og fikk Ar­beids­til­sy­net på ba­nen, og takk til Pa­rat. Sli­ke ansatte og sli­ke fag­for­enin­ger tren­ger Søg­ne, sa han.

Den hem­me­lig­hold­te rap­por­ten om Søg­ne-sa­ken an­ty­der sterkt at en vars­ler er blitt ut­satt for gjen­gjel­del­se etter vars­ling.

– Vi kom­mer til å føl­ge opp sa­ken om gjen­gjel­del­se mot vars­ler. Hvor­dan det skal skje kan jeg ikke si ennå, sier Pa­rat-ad­vo­kat Chris­ten Horn Jo­hann­es­sen.

Han har nå fått den tid­li­ge­re hem­me­lig­hold­te rap­por­ten, og skum­met både den og pro­to­kol­len fra be­hand­lin­gen av den i Søg­ne kom­mune­sty­re natt til fre­dag.

– Jeg er ikke sik­ker på om jeg for­står det svært ord­rike ved­ta­ket. Men slik jeg opp­fat­ter det nå, vel­ger fler­tal­let å ikke føl­ge rå­de­ne de har be­talt De­loit­te om å få, sier ad­vo­ka­ten og lo­ver at han vil fort­set­te å job­be for at alle an­be­fa­lin­ge­ne blir gjen­nom­ført.

Sær­lig for­hol­det med vars­le­ren som skal ha blitt straf­fet for vars­lin­gen. For i fler­talls­ved­ta­ket står det at «der­som ar­beids­ta­ker leg­ger fram opp­lys­nin­ger som gir grunn til å tro at det har fun­net sted gjen­gjel­del­se, skal det leg­ges til grunn hvis ikke ar­beids­gi­ver sann­syn­lig­gjør noe an­net».

Og rap­por­ten kon­klu­de­rer med at det fore­lig­ger opp­lys­nin­ger både for og i mot at slik gjen­gjel- del­se har fore­kom­met:

– Jeg er redd det­te punk­tet kan hav­ne i retts­sa­len, sier As­laug Bak­ke (Ap) som var med på be­hand­lin­gen av sa­ken.

To for­slag var oppe til av­stem­ming, hvor­av fler­tal­let stil­te seg bak Frp sitt for­slag som be­kla­get minst, og ikke in­ne­bar noen vi­de­re grans­king av kri­tikk­ver­di­ge for­hold.

Kom­mune­sty­ret stil­ler seg bak kri­tikk fra rap­por­ten både mot po­li­tisk og ad­mi­ni­stra­tiv be­hand­ling av sa­ke­ne rundt vars­ler­ne. Nå skal vars­lings­ru­ti­ner gjen­nom­gås.

FOTO: JAN­NE BIR­GIT­TE PRESTVOLD

Ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap) på gan­gen i en av pau­se­ne i mø­tet, som var­te i sju og en halv time. Hun ble er­klært in­ha­bil, det gjor­de også vara­ord­fø­rer Egel Ter­kel­sen (Frp) (i midt­en), som snak­ker med t.v. Jan Stub­stad (H) og Paul M. Lun­de (Ap).

FOTO: JAN­NE BIR­GIT­TE PRESTVOLD

Roy Far­dal (H) me­ner Søg­ne har opp­trådt ama­tør­mes­sig i hånd­te­rin­gen av vars­lings­sa­ke­ne i kom­mu­nen. Po­li­ti­ker­ne bruk­te tre og en halv time på å kom­me fram til et ved­tak de ikke vil­le si hva gikk ut på da de be­hand­let rap­por­ten om vars­lings­sa­ken på råd­mann Kim Høy­er Ho­lum tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.