Kan spa­re opp­til 160.000

Læ­rer­stu­den­ter som full­fø­rer den nye mas­ter­ut­dan­nin­gen på nor­mert tid, vil bli be­løn­net med 51.000 kro­ner i mind­re stu­die­lån. Vel­ger man i til­legg 1.-7. trinn og jobb i nord, kan man få tre­dob­let be­lø­pet.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: HANNE MELLINGSÆTER

Re­gje­rin­gen er enig med Ven­st­re og KRF om en pak­ke for alle som star­ter på den nye læ­rer­ut­dan­nin­gen til høs­ten.

Ord­nin­gen hand­ler om å etter­gi stu­die­lån for alle som full­fø­rer den nye mas­ter­ut­dan­nin­gen på nor­mert tid.

Ven­st­re fikk gjen­nom­slag for det­te al­le­re­de un­der bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne i høst, men nå er de fire par­ti­ene eni­ge om å mål­ret­te de 134 mil­lio­ne­ne for å lok­ke stu­den­ter til å bli læ­re­re på 1.

7. trinn, samt å vel­ge seg jobb i Nord-nor­ge:

•Stu­den­ter som full­fø­rer fem­årig læ­rer­ut­dan­ning på nor­mert tid, vil få 51.000 kro­ner til­bake­be­talt.

•Hvis man i til­legg vel­ger læ­rer­ut­dan­ning for 1.-7. trinn, får man etter­gitt 55.000 kro­ner eks­tra.

•Stu­den­ter som full­fø­rer en fem­årig læ­rer­ut­dan­ning og job­ber i Nord­land, Troms el­ler Finn­mark, vil få til­bake­be­talt 55.000 kro­ner til.

Det sis­te punk­tet kre­ver ikke at man tar ut­dan­nin­gen på nor­mert tid.

Tref­fer man på alle de tre punk­te­ne, vil man få etter­gitt 161.000 kro­ner.

•Fra før av etter­gis inn­til 25.000 kro­ner pr. år hvis du bor og ar­bei­der i Finn­mark el­ler Nord-troms.

SKAL VUR­DE­RE «JOBBPLIKT»

Iføl­ge kunn­skaps­mi­nis­ter

Torbjørn Røe Isak­sen (H) skal ord­nin­gen inn i re­vi­dert bud­sjett.

Før den tid, kom­mer de fire par­ti­ene til å vur­de­re om det også skal føl­ge en plikt til å job­be som læ­rer med de to førs­te punk­te­ne, på for ek­sem­pel to el­ler tre år.

Til punk­tet om Nord-nor­ge, er det al­le­re­de be­stemt at det skal føl­ge en for­plik­tel­se til å job­be i nord, men hvor lang bin­dings­ti­den blir, er ikke av­klart.

IKKE HOVEDMOTIVASJON

Læ­rer­stu­den­te­ne Ri­kard Dotz­ler (20) og Er­lend Guttuls­rud Kris­ti- an­sen (20) ser ikke for seg at til­bake­be­ta­ling av de­ler av stu­die­lå­net vil ha noen stor re­krut­te­rings­ef­fekt.

– Jeg tror ikke pen­ger er ho­ved­mo­ti­va­sjo­nen. Hvis jeg vil bli læ­rer, går jeg for det uan­sett om jeg får mind­re stu­die­lån el­ler ikke, sier Dotz­ler.

Kristiansen tror det kan­skje kan hjel­pe litt for noen ved at man får noe økt øko­no­misk trygg­het, men begge er eni­ge om at økt lønn (ut­over det som føl­ger av det nye mas­ter­kra­vet) og enda mer prak­sis i læ­rer­ut­dan­nin­gen had­de vært en bed­re vei å gå.

LAV STA­TUS

I til­legg opp­le­ver begge at sta­tu­sen til yr­ket er langt unna le­ger, ad­vo­ka­ter og in­ge­ni­ø­rer.

20-årin­ge­ne er første­års­stu­den­ter på Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus og har valgt å ta den ret­nin­gen som gjør at de kan un­der­vi­se på 1.-7. trinn.

– Jeg had­de så man­ge læ­re­re som gjor­de at jeg syn­tes barn­dom­men var fin, at jeg vil gjø­re det sam­me for and­re, sier Kristiansen.

Å ta seg jobb i Nord-nor­ge er iso­lert sett ikke frem­med for noen av dem, men fa­mi­lie, ven­ner og nett­verk hol­der igjen.

– Jeg har hørt at det har noen for­de­ler, men det er ikke noe jeg har sett for meg nå, sier Dotz­ler.

VRIR PEN­GE­NE MOT 1.-7. TRINN

Bak­grun­nen for den nye ord­nin­gen, er alt­så pen­ger Ven­st­re fikk inn i bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne i høst. Men de ret­tes nå inn på en an­nen måte.

Opp­rin­ne­lig var det iføl­ge Kunn­skaps­de­par­te­men­tet lagt opp til ca. 65.000 kro­ner til alle som full­før­te fem­årig læ­rer­ut­dan­ning på nor­mert tid.

– Vi har sam­men med Ven­st­re fun­net bed­re må­ter å inn­ret­te ord­nin­gen på. Vi har be­holdt noe til alle, så ret­ter vi pen­ge­ne inn mot 1.-7. trinn, hvor det er sva­ke­re re­krut­te­ring over hele lan­det, og i til­legg har vi Nord-nor­ge-kom­po­nen­ten, sier Røe Isak­sen.

Kost­na­de­ne blir først en ut­gifts­post når stu­den­te­ne har rett på til­bake­be­ta­ling, det vil si tid­ligst i 2022.

– Hvor­for er det mind­re po­pu­lært å bli læ­rer på 1-7. trinn?

– Jeg spur­te man­ge av stu­den­te­ne jeg møt­te på rei­sen nord­over. De sier at pre­sti­sjen er la­ve­re og at man­ge opp­fat­ter det mer som et om­sorgs­yrke enn et fa­gyrke.

HÅ­PER DET VIL HA EF­FEKT

Stor­tings­re­pre­sen­tant og nest­le­der i Kir­ke-, un­der­vis­nings- og forsk­nings­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, Ise­lin Ny­bø (V), sier par­ti­et var vel­dig for­nøyd med å få satt av pen­ger til læ­rer­stu­den­ter i stats­bud­sjet­tet, men at de nå så be­hov for å jus­te­re den opp­rin­ne­li­ge ord­nin­gen.

– Vi ser at vi har ut­ford­rin­ger med å få nok læ­re­re, spe­si­elt på 1.-7. trinn og i noen de­ler av lan­det. Vi har økt leng­den på læ­rer­ut­dan­nin­gen fra fire til fem år, vi har stilt fle­re krav, noe jeg me­ner er vik­tig for å heve sta­tu­sen på sikt. Sam­ti­dig ser vi jo at det vil ta leng­re tid å få folk ut i jobb og at det å øke ut­dan­nin­gen fra fire til fem år, vil øke stu­die­lå­net til stu­den­te­ne.

Ny­bø hå­per at det­te er en gul­rot som vil lok­ke fle­re stu­den­ter til å bli læ­re­re.

FÅR KRI­TIKK

Norsk stu­dent­or­ga­ni­sa­sjon (NSO) er kri­tis­ke til den nye ord­nin­gen.

– Det­te er et dyrt til­tak som plas­se­res ved mål­stre­ken for én grup­pe stu­den­ter. NSO me­ner stu­die­støt­ten skal være uni­ver­sell og at mid­le­ne hel­ler bør bru­kes til en ge­ne­rell he­ving av stu­die­støt­ten for alle, sier le­der Ma­ri­an­ne Ande­næs.

NSO sy­nes det er mer­ke­lig å fa­vo­ri­se­re én type stu­den­ter og me­ner mid­le­ne hel­ler bør bru­kes til å øke stu­die­støt­ten un­der­veis i stu­die­ne.

FOTO: JAN TO­MAS ESPEDAL

Læ­rer­stu­den­te­ne Ri­kard Dotz­ler (20) og Er­lend Guttuls­rud Kristiansen (20) ser ikke for seg at til­bake­be­ta­ling av de­ler av stu­die­lå­net vil ha noen stor re­krut­te­rings­ef­fekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.