Frp kre­ver full til­gang på t

Frem­skritts­par­ti­et vil ikke være med på at nors­ke bi­lis­ter og båt­fø­re­re ikke er ga­ran­tert rik­tig ben­sin, lett til­gjen­ge­lig, i frem­ti­den.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Alle bil- og båt­ei­ere må kun­ne bru­ke ut­sty­ret sitt, kre­ver Frp på Stor­tin­get. Nå pres­ser de Frp i re­gje­ring for å sik­re at det li­ke­vel blir inn­ført et krav om at da­gens ben­sin til­bys over hele lan­det. Bak­grun­nen er føl­gen­de: Stor­tin­get har ved­tatt at driv­stoff­ty­pen E10 skal inn­fø­res som en bran­sje­stan­dard i lø­pet av 2018.

Det­te er ben­sin med 10 pro- sent inn­blan­det bio­e­ta­nol. Man­ge bil­mo­del­ler, spe­si­elt av eld­re år­gang, tå­ler ikke så høy inn­blan­ding av eta­nol. Er­fa­rin­ger fra and­re land har også vist at ut­ford­rin­gen er minst like stor for eld­re, mind­re mo­to­rer, som båt­mo­to­rer, mo­tor­syk­ler, gress­klip­pe­re, mo­tor­sa­ger og ag­gre­ga­ter.

VEN­ST­RE: IKKE ØNSKELIG

Men i mot­set­ning til land som Fin­land, har ikke nors­ke myn­dig­he­ter så langt pre­sen­tert noen pla­ner for så­kalt «sik­rings­stan- dard» ved si­den av den nye eta­nol­ben­si­nen. Det­te for sik­rer til­gang på ben­sin til de eld­re bi­le­ne og båt­mo­to­re­ne som ikke tå­ler høy en­ta­nol­inn­blan­ding.

Tvert i mot. Ven­st­res Ola Elve­stu­en ut­tal­te i går at det­te ikke var ønskelig.

– Øns­ker dere et slikt på­legg? – Nei, det lig­ger ikke i ved­ta­ket. Det­te vil være opp til bran­sjen selv. Med den usik­ker­het og fri­het som det in­ne­bæ­rer, sa han tors­dag.

MØT­TE DEPARTEMENTET

Frp på Stor­tin­get li­ker det­te dår­lig, og har star­tet et løp mot det Frp-styr­te olje- og energi­de­par­te­men­tet.

– Frps gruppe­sty­re har gjort et eget ved­tak om det­te for å leg­ge press på sa­ken. Vi har også hatt

FAK­TA Eta­nol i ben­sin

● E10 er ben­sin inn­blan­det 10 pro­sent eta­nol.

● E5 er ben­sin inn­blan­det 5 pro­sent eta­nol, og som er det som i dag sel­ges på ben­sin­sta­sjo­ne­ne her i lan­det.

● E0 er 98 ok­tan ben­sin, uten eta­nol.

● Eta­nol er i til­legg til et driv­stoff, et løse­mid­del som kan gjø­re ska­de på plast- og gummi­de­ler, som pak­nin­ger og slan­ger.

● Ete­nol kan vir­ke et­sen­de på en­kel­te me­tal­ler som er brukt i eld­re for­gas­se­re og kan være med på å tør­ke ut og hard­ne plast og gum­mi.

● Ben­sin med 10 pro­sent eta­nol trek­ker til seg mer vann enn van­lig ben­sin. møte med våre folk i OED for å frem­me vårt krav om at det inn­fø­res sik­rings­stan­dard for ben­sin på da­gens E5-nivå, sier Kenneth Svend­sen.

Han sit­ter i pre­si­dent­ska­pet på Stor­tin­get og i Frps gruppe­sty­re på Stor­tin­get. Han le­der også Frps bil­po­li­tis­ke ut­valg, en bredt sam­men­satt grup­pe fra fle­re ko­mi­te­er som for­be­re­der bil­po­li­tis­ke spørs­mål for stor­tings­grup­pen og gruppe­sty­ret.

TIL­GANG OVER HELE LAN­DET

Iføl­ge Svend­sen rea­ger­te bil­po­li­ti­ker­ne til Frp gans­ke umid­del­bart da bio­sat­sin­gen til bud­sjett­ka­me­ra­te­ne ble kjent i de­sem­ber.

– Vi har for lengst hatt møte med OED om det­te. Da ved­ta­ket kom før jul, så vi jo at en stor del av bil­par­ken vil­le få pro­ble­mer.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen pres­ses av sin egen stor­tings­grup­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.