Trygg ben­sin

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: SIMEN GRANVIKEN, TRON STRAND, HIL­DE ØVREBEKK LEWIS, SVEIN­UNG BERG BENTZRØD

Man kan ikke gjø­re ved­tak som ska­per så mye pro­ble­mer for folk som det­te. Slik kan vi ikke ha det, og det vars­let vi om, sier Svend­sen.

Frp vil at folk skal være sik­ret E5-stan­dard i «ri­me­lig nær­het», i byer og kom­mu­ner over hele lan­det - ikke bare på ut­valg­te sta­sjo­ner.

– Folk må sik­res mu­lig­he­ten til å få fatt på E5 uten å rei­se over hele byen, sier Svend­sen.

Han leg­ger til at pro­ble­me­ne med den nye bran­sje­stan­dar­den ikke blir mind­re om man leg­ger til alle mo­tor­bå­te­ne og små­ma­ski­ne­ne som hel­ler ikke tå­ler for­høy­et eta­nol-nivå.

«RAS­KE FOR­HAND­LIN­GER»

Re­gje­rin­gen har al­le­re­de har drøf­tet pro­blem­stil­lin­gen i stats­bud­sjet­tet for 2017. Der er det kon­klu­dert med at «det ikkje bør inn­fø­rast krav om ein sik­rings­stan­dard, det vil seie om å til­by E5 i til­legg».

Hel­ler ikke i bud­sjett­av­ta­len mel­lom re­gje­rings­par­ti­ene, KRF og Ven­st­re før jul blir det gjort rede for noen sik­rings­stan­dard.

– Det­te leg­ger vi ikke så stor vekt på. Bud­sjett­for­hand­lin­ger går raskt unna og man sjek­ket ikke godt nok. Men det­te kan vi ryd­de opp i nå i etter­tid, sier Svend­sen.

STATSRÅDER På BALLEN

Svend­sen har in­gen for­me­ning om kost­nads­ram­men for et sik­rings­ved­tak om E5-stan­dard.

– Men det er uan­sett un­der­ord­net at bil- og båt­ei­ere skal være sik­ret mu­lig­he­ten til å kun­ne bru­ke ut­sty­ret sitt, sier Svend­sen, og leg­ger til at Frp-ved­ta­ket om sik- rings­stan­dard «ikke er et inn­spill»:

– Det er et krav fra vår side. Fle­re de­par­te­men­ter er in­volvert i si­tua­sjo­nen som har opp­stått rundt sik­ring av trygt driv­stoff. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen be­kref­ter at han er godt kjent med kra­ve­ne fra sine egne på Løve­bak­ken.

– Inn­spil­let fra Kenneth (Svend­sen, red.anm.) er tema vi har på blok­ka og må løse, skri­ver han i en sms, og leg­ger til at han selv ei­er en -85 Ca­dil­lac.

– Jeg kjen­ner der­for godt til pro­ble­me­ne man fryk­ter.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (f.v.) og fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen i stor­tin­get un­der fi­nans­de­bat­ten, man­dag 5. de­sem­ber 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.