Draps­of­fer var draps­vit­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En 23-årig mann som tors­dag kveld ble skutt og drept i Mal­mö, var i ja­nu­ar øyen­vit­ne til at en 16-åring ble drept i dra­bant­byen Ro­seng­ård.

Sju per­soner er på­gre­pet etter tors­da­gens drap, som også skjed­de i Ro­seng­ård. De er mis­tenkt for å være inn­blan­det i dra­pet, en­ten di­rek­te el­ler for å ha kjenn­skap til dra­pet. Det er sjet­te gang at noen blir skutt og drept i Mal­mö så langt i år.

– Det er enda en av de unge men­ne­ne som dri­ver med kri­mi­nell virk­som­het, som le­ver med trus­ler, og som er den del av den­ne ver­de­nen. Det gjør at vi selv må leg­ge pus­le­spill for å fin­ne ut hva som har skjedd, sier po­li­ti­ets tal­s­per­son, EwaGun West­ford.

Den 16 år gam­le gut­ten ble skutt på en buss­holde­plass 12. ja­nu­ar. 23-årin­gen skal ha lagt ut et bil­de av den døde gut­ten på so­sia­le medi­er, et bil­de som si­den ble spredt vi­de­re.

Po­li­ti­et vil ikke spe­ku­le­re på om det­te er mo­ti­vet. Iføl­ge West­ford er for­hol­det mel­lom noen av per­sone­ne som er in­volvert i de man­ge skyte­epi­so­de­ne i byen «svært kom­pli­sert». Det skal også fin­nes kob­lin­ger til et drap i midt­en av mars, der en per­son ble skutt og drept og en an­nen ble al­vor­lig skadd.

Iføl­ge po­li­ti­et skjer sky­tin­gen in­nen­for en be­gren­set krets.

– Men det er også vel­dig, vel­dig trist for hele si­tua­sjo­nen i Mal­mö, sier West­ford.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.