Mø­bel­sel­ger vil byg­ge gi­gant­bygg i Rys­stad

Glenn Si­gurd Ol­sen fra Kris­tian­sand plan­leg­ger et over 3000 kvad­rat­me­ter stort for­ret­nings­bygg på Rys­stad.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Jeg har en av­ta­le med avi­sen Se­tes­dø­len om en stør­re sak når de skal to­tal­dis­tri­bu­ere til Sør­lan­det før påske. Der­for in­gen kommentar til Fædre­lands­ven­nen ennå, sier Ol­sen.

Han leg­ger til at det er snakk om sto­re ny­he­ter og en vel­dig god his­to­rie når han er klar til å for­tel­le.

Etter det vi for­står på kil­der i lo­kalt næ­rings­liv og Valle kom­mu­ne, er det snakk om å få lo­ka­le en- tre­pre­nø­rer til å flyt­te og sat­se i byg­get, samt at Ol­sen skal ha dia­log med kjen­te bu­tikk-kon­sep­ter om å etab­le­re seg på Rys­stad.

Ol­sen (52) har hyt­te ved Kvis­le og har i man­ge år jak­tet inn­over mot Roskrepp­fjor­den. Han dri­ver Mø­bel­rin­gens bu­tikk i Sør­lands­par­ken og er re­gist­rert med fle­re sel­ska­per. Mø­bel­salg er ho­ved­virk­som­he­ten.

Han ei­er GSO Hol­ding AS som er 50 pro­sent ei­er av AO Eien­dom som igjen ei­er Mø­bel­sen­te­ret Sør­lands­par­ken AS.

Vi har ikke fått be­kref­tet om mø­bel­for­ret­ning er en del av kon­sep­tet på Rys­stad.

OP­SJON På TOMT

Tors­dag gav et en­stem­mig kom­mune­sty­re i Valle Ol­sen ett års op­sjon på en stør­re sen­trums­tomt på Rys­stad. Den kom­mu­na­le tom­ten lig­ger like bak lei­lig­hets­byg­get på øst­si­den av vei­en like nord for ben­sin­sta­sjo­nen og Coop-bu­tik­ken.

Valle-ord­fø­rer Stei­nar Kyr­ve­stad er po­si­tiv til grün­de­ren fra Kris­tian­sand og sier hele kom­mune­sty­ret nå gir ham ett år på å av­kla­re pla­ne­ne.

– Vi er selv­sagt po­si­ti­ve til det­te ini­tia­ti­vet. Kom­mu­nen og jeg har hatt kon­takt med Ol­sen i noen må­ne­der. Men han må selv for­tel­le hva han plan­leg­ger, sier Kyr­ve­stad.

TRE BYGG – 3200 KVM

Plan­kon­to­ret Hall­vard Hom­me har ut­ar­bei­det en skis­se-teg­ning som ble lagt fram i kom­mune­sty­ret. Det er snakk om tre bygg i en sam­men­bygd rek­ke på til­sam­men 3200 kvad­rat­me­ter i to og tre eta­sjer.

Et slikt bygg vil kos­te fle­re ti­talls mil­lio­ner kro­ner å rea­li­se­re.

De sis­te uke­ne har Glenn S. Ol­sen gjen­nom­ført mø­ter og sam­ta-

ler med fle­re lo­ka­le for­ret­nings­dri­ven­de i Hy­le­stad og Valle i et for­søk på å få dem med til å etab­le­re seg i byg­get.

Fle­re av dem for­tel­ler om «spen­nen­de, men fore­lø­pig va­ge pla­ner». De vil ikke si noe mer kon­kret før Ol­sen gir klar­sig­nal.

Po­li­ti­ker­ne får greie på mer i

Vi er selv­sagt po­si­ti­ve til det­te ini­tia­ti­vet. Kom­mu­nen og jeg har hatt kon­takt med Ol­sen i noen må­ne­der. Men han må selv for­tel­le hva han plan­leg­ger. STEI­NAR KYR­VE­STAD, Valle-ord­fø­rer

for­mann­ska­pet 7. april. Da skal Ol­sen kom­me for å ori­en­te­re dem om hva han øns­ker å gjø­re.

SPORT-SAT­SING I VALLE

Sam­ti­dig med sto­re pla­ner på Rys­stad, sat­ses det også kraf­tig i Valle. Kom­mune­sty­ret gav tors­dag ett års op­sjon på den så­kal­te «ytre­fi­le­ten» i Valle sen­trum til Eli­sa­beth A. Spocke­li. Det­te er tom­ten der leke­plas­sen er neden­for kom­mune­hu­set.

Spocke­li star­tet sports­for­ret­ning sam­lo­ka­li­sert med Berg­tun Ho­tell i fjor. Nå øns­ker hun å ut­vi­de med et eget bygg på cir­ka 250 kvad­rat­me­ter.

Den ak­tu­el­le tom­ta er stor – og det skal plan­leg­ges et for­ret­nings­bygg i fle­re de­ler og etap­per.

FOTO: PRI­VAT FOTO: PLAN­KON­TO­RET HALL­VARD HOM­ME

Rys­stad sen­trum med sam­virke­la­get og sen­trums­byg­get. Det nye stor­byg­get vil kom­me bak byg­get til ven­st­re i bil­det.

Ben­sin­sta­sjon Coop

Skis­sen vi­ser Rys­stad sen­trum. Det nye, sto­re byg­get til Glenn S. Ol­sen plan­leg­ges bak det nye lei­lig­hets­byg­get, like nord for Coop-bu­tik­ken og ben­sin­sta­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.