Skjør op­ti­mis­me i byg­gen ærin­gen

Litt bed­re i 2016 enn i 2015, og ut­sik­ter til fort­satt, for­sik­tig vekst for bygge­bran­sjen. Lys­punk­tet er at de sto­re, of­fent­li­ge job­be­ne en­de­lig har be­gynt å kom­me.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

– Når næ­rings­li­vet for­ven­ter bed­re ti­der, gjen­nom­fø­res bygge­pro­sjek­ter i ste­det for å ut­set­tes. Hel- dig­vis har vi sett en bed­ring i for­vent­nin­ge­ne det sis­te året, selv om vi fort­satt hen­ger litt etter på Sør­lan­det.

Jon Syr­tveit, re­gion­di­rek­tør i Kru­se Smith-kon­ser­net, var som van­lig først i il­den da han og to kol­le­ger avga løype­mel­ding fra bygge­bran­sjen un­der fa­nen til Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen fre­dag. Det var fjer­de året på rad, og etter­som over 90 per­soner had­de meldt seg på, måt­te fro­kost­ar­ran­ge­men­tet flyt­tes til Grønt Sen­ter på Od­der­øya. El­ler «fra ge­ne­ral­bo­li­gen til kom­man­dant­bo­li­gen», som Næ­rings­for­enin­gens Ani­ta S. Diet­rich­son ut­tryk­te det.

Nye, DI­GI­TA­LE ho­der

Jon Syr­tveit kun­ne alt­så mel­de om for­sik­tig opp­gang. Etter fle­re år med fal­len­de be­man­ning, har ar­beids­styr­ken nå sta­bi­li­sert seg i bygge­bran­sjen. Nye men­nes­ker kom­mer inn, ikke minst sli­ke som kan di­gi­ta­li­se­ring, mo­del­le­ring og mil­jø- og energi­tek­no­lo­gi.

Kon­kur­ran­sen fra uten­lands­ke ak­tø­rer er ikke like hard som før. De sto­re job­be­ne fra of­fent­lig sek­tor, som var sårt sav­net un­der til­sva­ren­de ar­ran­ge­ment for ett år si­den, har be­gynt å tik­ke inn for al­vor. Kru­se Smith har jo selv be­gynt på et svært un­der­le­ve­ran­dør­opp­drag på den nye E 18 Tvede­strand-aren­dal, ny Varodd­bro skal snart byg­ges, cruise­kai, buss­an­legg på Da­la­ne og di­ver­se sko­ler li­ke­så.

– Det kan se ut til at bun­nen er nådd. Om­set­nings­øk­nin­gen fra 2016 fort­set­ter sann­syn­lig­vis i år. For ett år si­den trod­de 75 pro­sent av dem vi spur­te at mar­ke­det vil­le svek­kes. Nå tror 50 pro­sent på opp­gang, re­fe­rer­te Syr­tveit. Han fikk be­tin­get støt­te fra and­re bran­sje­folk i sa­len. «Men hal­le­lu­ja er det ikke – ak­ti­vi­te­ten på Øst­lan­det er høy­ere og pri­se­ne her alt­for lave», men­te én. «Pris­ni­vå­et, ja ...» lød det fra en an­nen.

MODERAT PRISUTVIKLING

Så var det Ru­ne Berntsen sin tur. Han er re­gion­sjef hos Kru­se Smith og stel­ler med bo­li­ger.

– I Kris­tian­sand på­går man­ge spen­nen­de dis­ku­sjo­ner om by­ut­vik­ling. Pris­ut­vik­lin­gen her er mye mer moderat enn i Oslo. For 2017 ven­ter vi 6,4 pro­sent pris­vekst i Kris­tian­sand, for 2018 fem pro­sent. Nå kos­ter nye bo­li­ger på Sør­lan­det 40.000 kro­ner kva-

drat­me­te­ren i snitt, og pro­duk­sjo­nen har len­ge lig­get gans­ke jevnt rundt 550 styk­ker per år. Én vik­tig mar­keds­fak­tor er be­folk­nings­vekst, og den vi­ser fal­len­de tendens i Kris­tian­sand, be­mer­ket Berntsen.

Det sis­te fikk Ani­ta S. Diet­rich­son til å kon­klu­de­re med at vi må få sving på be­folk­nings­veks­ten igjen, da hun opp­sum­mer­te mø­tet. Det vak­te en viss mun­ter­het, og som én fast­slo: «Ja, det er jo fræd­da!» BROBYGGEREN Men før det kom så langt, had­de Tho­mas Grøn­vold for­talt om E 18 Tvede­strand-aren­dal.

– Kru­se Smith skal byg­ge bro­er for 350–400 mil­lio­ner kro­ner og vi ut­ford­res på tid, smar­te løs­nin­ger og kost­na­der. Så bra! men­te pro­sjekt­le­de­ren på 29. TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN, ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

F.v. Tho­mas Grøn­vold, Ani­ta S. Diet­rich­son, Ru­ne Berntsen og Jon Syr­tveit. Alle her­re­ne er fra Kru­se Smith, da­men fra Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen. Et godt be­søkt fro­kost­møte med løype­mel­ding fra bygge­bran­sjen er ak­ku­rat slutt, folk er i ferd med å for­la­te Grønt Sen­ter på Od­der­øya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.