Le­dig­he­ten fal­ler mest i Ag­der

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - Tekst: RU­NE ØIDNE REINERTSEN, ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

Ar­beids­le­dig­he­ten fal­ler vi­de­re i Nor­ge, og al­ler mest på Sør­lan­det.

– Tal­le­ne er vel­dig po­si­ti­ve. Rik­tig­nok er det en viss, struk­tu­rell le­dig­het i olje­ser­vice­sek­to­ren som nok kom­mer til å vare ved frem­over, men vi ser også at man­ge men­nes­ker fra den sam­me sek­to­ren har fun­net seg nytt ar­beid. De er om­stil­lings­dyk­ti­ge og opp­fat­tes som at­trak­ti­ve, sier av­de­lings­di­rek­tør Per Lund i Nav Vest-ag­der.

STERKT FALL I AG­DER

Fre­dag kom Nav med ny, na­sjo­nal sta­ti­stikk for ar­beids­le­dig­het. Den vi­ser at le­dig­he­ten nå har sun­ket til 3,4 pro­sent i både Vest-ag­der og Aust-ag­der. Ikke nok med det: På ett år har ned­gan­gen vært på hele 20 pro­sent i Aust-ag­der og 13 pro­sent i Vest-ag­der. In­gen and­re fyl­ker kan vise til et le­dig­hets­fall som er så stort som i Aust-ag­der, og også Vest-ag­ders fall er helt i nor­ges­top­pen.

– Det har vært man­gel på ar­beids­kraft and­re ste­der i lan­det, og en del har ty­de­lig­vis flyt­tet på seg fra Sør­lan­det. I til­legg har jo si­tua­sjo­nen in­nen bygg og an­legg be­gynt å bed­res, kom­men­te­rer Per Lund.

RO­GA­LAND TOPPER ENNÅ

Nav-tal­le­ne vi­ser el­lers at lands­gjen­nom­snit­tet ved ut­gan­gen av mars er 2,9 pro­sent ar­beids­le­di- ge, og at Ro­ga­land fort­satt topper med 4,4 pro­sent.

To­talt har Nor­ge nå 81.327 inn­byg­ge­re som inn­går i sta­ti­stik­ken. Der­av bor 3251 i Vest-ag­der og 1947 i Aust-ag­der.

FOTO: KJARTAN BJELLAND (AR­KIV)

Av­de­lings­di­rek­tør Per Lund i Nav Vest-ag­der gle­der seg over mar­kert fall i le­dig­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.