Det­te sel­ska­pet har vokst in­nen både olje og opp­drett

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: CAMILLA AAD­LAND

Csub i Aren­dal har hen­tet inn fris­ke pen­ger og sat­ser på vi­de­re vekst.

Sel­ska­pet, som la­ger sto­re komposittstrukturer, le­ve­rer ho­ved­sak­lig un­der­vanns­løs­nin­ger til olje- og gass­in­du­stri­en. I 2015 fu­sjo­ner­te de med Hichcomp, som le­ve­rer til hav­bruks­næ­rin­gen.

– Våre ho­ved­mar­ke­der er for øye­blik­ket sub­sea og akva­kul­tur. Men vi le­ve­rer også til havne­an­legg, bro­er, skip og har ut­vik­lings­pro­sjek­ter in­nen elek­trisk in­fra­struk­tur og for­ny­bar ener­gi, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør An­ders Holm i Csub.

ØKTE OM­SET­NIN­GEN

De to sel­ska­pe­ne had­de en om­set­ning på 160 mil­lio­ner i 2015. Inn­tek­te­ne økte til nes­ten 200 mil­lio­ner kro­ner i fjor. I 2015 end­te sam­let re­sul­tat rundt 5 mil­lio­ner. Det for­ven­tes et noe bed­re re­sul­tat i 2016, men regn­ska­pe­ne er ikke fer­dig­stilt.

– Vi har vokst nok­så jevnt og trutt de sis­te åre­ne, selv om olje­mar­ke­det to­talt sett har gått ned. Våre me­to­der for å va­ku­um­stø­pe struk­tu­rer i glass­fi­ber­ar­mert po­ly­es­ter gjør det kost­nads­ef­fek­tivt å er­stat­te kon­ven­sjo­nel­le ma­te­ria­ler som stål og be­tong i bæ­ren­de kon­struk­sjo­ner, sier Holm.

Lave olje­pri­ser og stør­re kost­nads­be­visst­het i olje­bran­sjen, har der­med slått po­si­tivt ut for Csub.

– Vi ser at olje­bran­sjen er mer åpen for nye løs­nin­ger, sier Holm.

OLJE OG FISK

Kun­de­ne er stør­re olje- og olje­ser­vice­sel­ska­per over hele ver­den.

Sam­ti­dig har sel­ska­pet valgt å sat­se mer på hav­bruks­næ­rin­gen.

– 90 pro­sent av om­set­nin­gen kom fra olje og gass i 2015. Den­ne an­de­len vil være re­du­sert til cir­ka 60 pro­sent i år, sier Holm.

Frem­over ven­ter han vekst in­nen olje og gass, men også fra nye mar­ke­der som akva­kul­tur, ma­ri­tim sek­tor og land­ba­ser­te struk­tu­rer.

LUK­KET MERD

In­nen hav­bruk le­ve­rer sel­ska­pet tan­ker og mer­der både til an­legg på land og i sjø­en. Hig­hComp, som nå er fu­sjo­nert inn i Csub, le­ver­te kom­po­sitt­struk­tu­ren i den førs­te luk­ke­de mer­den til sjøs. Den­ne vis­te først lovende re­sul­ta­ter, før fisken ble syk, og en ny merd måt­te byg­ges.

– Vi ser for oss en stor vekst in­nen luk­ke­de mer­der både på land og i sjø­en, og der tror vi glass­fi­ber­ar­mert po­ly­es­ter vil bli det fore­truk­ne ma­te­ria­let, sier Holm.

NYE EIERE

Sel­ska­pet hen­tet ny­lig inn 26 mil­lio­ner kro­ner gjen­nom en luk­ket emi­sjon. Blant dem som kjøp­te seg inn er Sam C. Sy­vert­sen, som blir ny fi­nans­di­rek­tør i sel­ska­pet i mai.

– Nå skal vi leg­ge pla­ner for å ta sel­ska­pet vi­de­re sam­men med de nye ei­er­ne, sier di­rek­tø­ren.

Må­let er å vokse, og nøy­ak­tig hvor­dan det skal skje er noe av det de skal ta stil­ling til.

– Vi er i et vekst­mar­ked. Kom­po­sitt får sta­dig gjen­nom­slag i nye an­ven­del­ser, sier Holm.

FOTO: CSUB AS

Ut­las­ting av be­skyt­tel­ses­struk­tu­rer i kom­po­sitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.