Vil for­by kon­tant­kjøp på over 40.000 kr

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Re­gje­rin­gen trap­per opp kam­pen mot hvit­vas­king og vil inn­føre en be­løps­gren­se for kon­tant­be­ta­ling til for­hand­le­re av gjen­stan­der på 40.000 kro­ner.

– En be­løps­gren­se er et mål­ret­tet, av­gren­set, bil­lig og uby­rå­kra­tisk virke­mid­del for å for­hind­re hvit­vas­king av pen­ger ved kjøp av dyre gjen­stan­der. For­sla­get in­ne­bæ­rer in­gen and­re be­grens­nin­ger i bru­ken av kon­tan­ter som be­ta­lings­mid­del, sier fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp).

For­sla­get in­ne­bæ­rer iføl­ge fi­nans­mi­nis­te­ren en ve­sent­lig for­enk­ling for for­hand­le­re av gjen­stan­der, som i dag er un­der­lagt hvit­vas­kings­lo­ven når de mot­tar mer enn 40.000 kro­ner i kon­tan­ter. Til­sva­ren­de be­løps­gren­ser er inn­ført i en rek­ke euro­pe­is­ke land, blant an­net i Dan­mark. Be­løps­gren­sen vil ikke gjel­de for be- ta­lin­ger til pri­vat­per­soner, opp­ly­ser Fi­nans­de­par­te­men­tet. Det er skatte­eta­ten som skal kon­trol­le­re at be­løps­gren­sen blir over­holdt.

Lov­for­sla­get om end­rin­ger i hvit­vas­kings­lo­ven og verdi­pa­pir­han­de­l­lo­ven ble lagt fram av Fi­nans­de­par­te­men­tet fre­dag. For­sla­get in­ne­bæ­rer også etab­le­ring av en auto­ri­sa­sjons- og til­syns­ord­ning for til­by­de­re av så­kal­te virk­som­hets­tje­nes­ter. Det­te om­fat­ter per­soner og fore­tak som leg­ger til ret­te for opp­ret­tel­se av sel­ska­per for and­re, el­ler som ad­mi­ni­stre­rer uten­lands­ke ju­ri­dis­ke ar­ran­ge­men­ter, så­kal­te «trusts». Ord­nin­gen skal ad­mi­ni­stre­res av Fi­nanstil­sy­net.

Pro­po­si­sjo­nen inne­hol­der også for­slag om etab­le­ring av til­syn med over­hol­del­se av land-for­land-rap­por­te­ring etter verdi­pa­pir­han­de­l­lo­ven, noe Stor­tin­get tid­li­ge­re har bedt om.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.