Pen­sjons­mo­den afp

In­ten­sjo­nen var god. Men afp-ord­nin­gen har sklidd ut og er blitt uri­me­lig dyr.

Faedrelandsvennen - - MENING - NÆRINGSLIVSJOURNALIST ru­ne.o.reinertsen@fvn.no - 905 23 820

Godt­folk: Jeg har et var­sel å kom­me med. Når det at­ter nær­mer seg den søde jule­tid, vil Fædre­lands­ven­nen og and­re medi­er brin­ge me­get stoff om av­tale­fes­tet før­tids­pen­sjon, afp. For en må­ned si­den star­tet nem­lig ar­bei­det med å eva­lu­ere da­gens ord­ning i pri­vat sek­tor. In­nen 15. de­sem­ber - på tam­pen av en kre­ven­de jule­bord­se­song - skal le­den­de kvin­ner og menn fra LO og NHO, se­kun­dert av Ar­beids- og so­sial­de­par­te­men­tet, ha lagt fram et for­slag om hvor­dan ord­nin­gen kan vi­dere­fø­res. Ak­ku­rat som da­gens ver­sjon ble frem­for­hand­let i ta­riff­opp­gjø­ret i 2008, skal en ny ord­ning inn­gå i tve­kam­pen som ta­riff­opp­gjø­ret i 2018 vil ut­gjø­re. Slik var nem­lig av­ta­len fra den gang i 2008, noen må­ne­der før fi­nans­kri­sen slo til og gjor­de alt så mye vans­ke­li­ge­re: Eva­lu­e­ring i 2017, re­for­hand­ling i 2018.

Nå sy­nes jeg det er un­der­lig at afp ikke har fått stør­re opp­merk­som­het al­le­re­de. For blant de 700.000 - 800.000 ar­beids­ta­ger­ne i pri­vat sek­tor som ny­ter godt av afp-ord­nin­gen i det Her­rens år 2017, er det man­ge, man­ge som ikke inn­går blant sli­ter­ne ord­nin­gen var myn­tet på da den ble inn­ført for 66-årin­ger i 1988 - ty­pisk in­du­stri­ar­bei­de­re, ren­holds­per­so­na­le og hjelpe­plei­ere som sim­pelt­hen ikke var i stand til å stå det sis­te året i jobb. I dag gjel­der afp fra 62 år, og den om­fat­ter alt fra ju­ris­ter og si­vil­in­ge­ni­ø­rer til bank­folk og sli­ke som jeg, som skri­ver i avi­sen, tri­ves med det og i ver­ste fall pla­ges av muse­arm og sin­te le­se­re.

Ikke nok med det: I pri­vat sek­tor kan livs­va­rig afp tas ut fra fyl­te 62 år, uav­hen­gig av om man fort­set­ter å job­be el­ler ikke. Null trekk for an­nen inn­tekt. Jeg vet det; til som­mer­en run­der jeg 62 og vars­ler snart Nav om at jeg øns­ker å star­te afp-ut­be­ta­ling, selv om jeg plan­leg­ger å sje­ne­re både re­dak­tø­rer og le­se­re med skri­ve­ri­er i fle­re år ennå. Hvor­for jeg da får afp, har jeg i grun­nen ikke for­stått, men etter­som jeg ikke reg­ner meg selv som idiot, sier jeg takk og opp­gir num­me­ret til min lav­rente­kon­to. Der skal det tus­le inn afp-pen­ger helt til jeg tar kol­le­vip­pen, som min beste­far plei­de å si. Le­ver jeg om­trent så len­ge som gjen­nom­snit­tet av min al­ders­klas­se ven­tes å gjø­re, vil det sam­let inn­brin­ge meg langt over én mil­lion kro­ner mer enn jeg vil­le ha fått om ar­beids­gi­ver ikke had­de vært til­slut­tet af­p­ord­nin­gen.

AJeg til­hø­rer alt­så afp-ade­len. Takk! t afp inn­går som ele­ment i mang en slutt­pakke­ord­ning hvis enes­te in­ten­sjon er å re­du­se­re ar­beids­gi­vers kost­nads­nivå, er hel­ler ikke i tråd med hva tid­lig­pen­sjon opp­rin­ne­lig var til­tenkt. Jevn­før olje, bank og media. Men be­drifts­le­de­rens lo­gikk er som min egen: Ord­nin­gen fin­nes. Å be­nyt­te seg av den er lov­lig og guns­tig. At sta­ten be-

ta­ler en tre­del av afp-pre­mi­en, gjør den jo enda guns­ti­ge­re.

Så san­ne­lig har vi kom­met et langt styk­ke si­den Bor­ten-re­gje­rin­gen inn­før­te folke­tryg­den fra 1. ja­nu­ar 1967. Den gang var pen­sjons­al­de­ren 70 år, man­ge lev­de ikke mye len­ger og in­ten­sjo­nen var å gi dem noen ver­di­ge, sis­te år. Si­den har leve­al­de­ren skutt i været og vi har vært gjen­nom en his­to­risk, olje­smurt vel­stands­ut­vik­ling hvor kaka - i Ei­nar Ger­har­dens sjar­gong - er blitt ufat­te­lig mye stør­re. Gull­hår, har vi hatt. Men nå, som det teg­ner seg et bil­de av re­du­ser­te olje­inn­tek­ter, esen­de of­fent­lig sek­tor, eldre­bøl­ge og et rente­nivå som er de­struk­tivt for spa­ring, går det mot sta­dig mer på­tren­gen­de be­hov for inn­stram­ming. Pen­sjons­re­for­men fra 2011 var en be­gyn­nel­se. Mer må det bli, i både pri­vat og of­fent­lig sek­tor. Hvis ikke, opp­fø­rer vi oss uso­li­da­risk mot våre barne­barn og olde­barn.

Som gam­mel fag­for­enings- og for­hand­lings­ut­valgs­le­der vet jeg imid­ler­tid én ting: Å fra­ta noen et av­tale­fes­tet, etab­lert gode, er en sur jobb. LO har over 900.000 med­lem­mer. Man­ge av dem job­ber i afp-be­drif­ter - Kris­tian­sands to gjen­væ­ren­de, klas­sis­ke in­du­stri­ar­beids­plas­ser Nik­kel­ver­ket og Elkem er ek­semp­ler. Så selv­sagt vil LO for­sva­re ord­nin­gen og med­lem­me­nes in­ter­es­ser, sam­ti­dig som le­del­sen på Youngs­tor­get ikke er dum­me­re enn at den inn­ser end­rings­be­ho­vet. Dess­uten lar den seg nep­pe be­geist­re av de nevn­te ju­ris­te­ne, si­vil­in­ge­ni­ø­re­ne, bank­fol­ke­ne og jour­na­lis­te­ne som har kom­met seg om bord i af­pbus­sen. De til­hø­rer ikke LOS kjerne­trop­per, for å si det sånn.

Knut Røed, fors­ker ved Frisch­sen­te­ret i Oslo, har kon­struk­ti­ve tan­ker om en vei vi­de­re. I en ar­tik­kel i Da­gens Næ­rings­liv tid­lig i mars skis­ser­te han en mu­lig, ny afp-ord­ning. For det førs­te me­ner han den bør gjø­res tids­be­gren­set igjen, slik den opp­rin­ne­lig var. (Og fort­satt er i of­fent­lig sek­tor.) Det vil gi en for­de­lings­mes­sig guns­tig ef­fekt, i og med at de som job­ber i har­de yr­ker, le­ver kor­te­re enn de som har en mind­re be­las­ten­de jobb. I til­legg an­be­fa­ler han å slå afp sam­men med de om­seg­gri­pen­de inn­skudds­pen­sjo­ne­ne og folke­tryg­den, og at be­drif­te­ne som er med på afp-ord­nin­gen, be­ta­ler inn inn­skudd i hen­hold til type sek­tor de ope­re­rer i: Jo tøf­fe­re yrke, desto høy­ere inn­be­ta­ling til tid­lig­pen­sjon. En lo­gikk som kan min­ne om ta­rif­fe­ring av bil­for­sik­ring.

Ikke dumt, det. Men skul­le ta­riffor­hand­lin­ge­ne om ett år ende med noe i nær­he­ten av det Knut Røed skis­se­rer, vil det ga­ran­tert bli over­gangs­ord­nin­ger for al­ders­klas­se­ne som ak­ku­rat ikke om­fat­tes av da­gens ord­ning, med and­re ord 1956-år­gan­gen og de som føl­ger tett etter.

Skal det bli end­ring, må den lir­kes på plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.