Ut­sikt mi­nus inn­sikt

Elin er 46 år og ut­vand­ret aren­da­litt. Hun job­ber som låt­skri­ver, tekst­for­fat­ter og pro­sjekt­med­ar­bei­der i Sen­ter for ung kunst og kul­tur. På fri­ti­da er hun ekte kul­tur­kjer­ring med et be­ty­de­lig kon­sum av tea­ter, kon­ser­ter og ut­stil­lin­ger. All­tid på høye hæ

Faedrelandsvennen - - MENING - elin ny­gård

Da vi flyt­tet i blokk, var re­ak­sjo­ne­ne man­ge og helt som for­ven­tet. Kris­tian­san­de­re er for­ut­sig­ba­re sånn. Det er da vel­dig langt fra byen? an­ty­det Lund­skrå­ge­ne.

Ås­sen er den lan­ge bak­ken om vin­te­ren? spur­te en løs fugl fra Fla­den. For­bas­ket med bom­rin­gen dere må pas­se­re, kon­sta­ter­te En­de­ne ved Elve­bred­den. Dere sy­nes ikke det er litt inne­klemt? pep Ter­na fra Yt­re Rande­sund. Har dere sjø­ut­sikt? mas­te By­må­ge­ne fra Tan­gen Yt­terst.

●●

Jeg er litt over gjen­nom­snit­tet opp­tatt av fugl. In­ter­es­sen har jeg etter min far, som skjem­te bort alt på to vin­ger med de lek­res­te ret­ter på bret­tet. Det van­ket like gjer­ne ribbe­res­ter som frø for fug­le­ne hjem­me på Løv­li. Han viss­te ikke for­skjell på meis og måke, men els­ket le­ve­net.

●●

Selv har jeg satt meg litt bed­re inn i sa­ke­ne. Min enes­te be­kym­ring med å kon­ver­te­re fra frue i vil­la på Lund til dame i bo­retts­lag på Kol­len, var der­for hvor­dan det hele vil­le for­to­ne seg sånn rent fugle­fag­lig.

●●

Gle­den var stor da vi kjøp­te ter­rasse­lei­lig­het i 3. eta­sje til over­kom­me­lig pris og fikk et snev av bak­gård mot sko­gen på kjø­pet. Her var det nem­lig mu­lig­het for å rig­ge til med både brett, frø, nøt­ter og meise­bol­ler uten å ir­ri­te­re na­bo­ene.

●●

Den førs­te vin­te­ren gikk. Fo­rings­plas­ser tar tid å inn­ar­bei­de, så det sto­re mang­fol­det ute­ble. Men jeg sa meg for­nøyd med hyg­ge­lig be­søk av både rød­stru­pe, meis og spurv.

●●

Så kom vår­en. Jeg gle­det meg som en unge til å hen­ge opp fugle­kas­se i den grøn­ne bjør­ka rett uten­for kjøk­ken­vin­du­et. Mor­gen­kaf­fe uten tan­ke på alt ved­li­ke­hold som føl­ger med en vil­la. Med ut­sikt til skog og trav­le små­fugl­for­eld­re. Per­fekt for meg!

●●

Vi job­bet len­ge med å hen­ge opp sel­ve kas­sa. Slikt er nes­ten en vi­ten­skap. Iføl­ge en gam­mel ka­me­rat og fugle­men­tor må den nem­lig hen­ge med åp­nin­gen rett mot nord. Er den sør­vendt og ut­satt for mye sol, vil man ende opp med kok­te små­fugl­egg. Et gans­ke ma­ka­bert ut­fall. Etter inn­hen­ting av in­for­ma­sjon om hvil­ken him­mel­ret­ning som er hvor, ( jeg lær­te meg ald­ri det på spei­de­ren), snud­de vi kas­sa ør­lite mot nord­øst for å kun­ne føl­ge med fra kjøk­ken­vin­du­et. Så var det å ven­te. I spen­ning. ●●

Bare ett par kom på vis­ning. Og jeg som trod­de bo­lig­mar­ke­det var på vei opp. Kas­sa var ny­oppus­set. Be­ty­de­lig opp­gra­dert både ut­ven­dig og inn­ven­dig. Prak­tis­ke og areal­ef­fek­ti­ve løs­nin­ger. Per­fekt for en li­ten fa­mi­lie. Kan­skje krå­ge­ne fra Lund had­de rett li­ke­vel? At vi var for langt fra byen. El­ler at bak­går­den vir­ket litt inne­klemt, som ter­na fra Yt­re Rande­sund had­de på­pekt. Uan­sett går det jo ofte en stund fra vis­ning til bud, så vi hå­pet i det lengs­te på det hyg­ge­li­ge kjøtt­meis­pa­ret.

●●

Etter et par uker be­gyn­te vi å tvi­le. Jeg kik­ket ut av kjøk­ken­vin­du­et og tenk­te at de fles­te små­fugl for lengst måt­te være i gang med både reir og ru­ging nå.

●●

Det var da jeg så det. I pent­house­lei­lig­he­ten i blok­ka ved si­den av. Den som er minst tre mill. dy­re­re enn vår. Den som har tak­ter­ras­se med Sun­days hage­møb­ler, bade­stamp og sjø­ut­sikt.

●●

Oppun­der over­byg­get som var be­lyst med len­ker fra Han­sen & Co., hang Su­per­kas­sa. Stor og flott. Malt i se­son­gens fris­kes­te far­ger. Med åp­ning for­ster­ket av glin­sen­de me­tall som spei­let By­fjor­den. Og ut og inn fløy sø­ren meg kjøtt­meis­pa­ret. Slit­ne, men lyk­ke­li­ge.

●●

Så fikk må­ge­ne fra Tan­gen rett. Sjø­ut­sikt tel­ler. Selv for små­fugl. Ei van­lig kas­se, i ei van­lig bjørk, i en li­ten bak­gård er visst ikke godt nok len­ger.

●●

Ja, ja. Snart opp­da­ger stak­ka­re­ne på ter­ras­sen med per­fekt be­lig­gen­het at kas­sa er hengt opp med åp­nin­gen mot sør.

Så fikk må­ge­ne fra Tan­gen rett. Sjø­ut­sikt tel­ler. Selv for små­fugl.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.