Fri­he­ten til å job­be gra­tis

Her er et råd til de unge: Vil du fram i ver­den, så bukk, smil og til­by deg å job­be gra­tis. Med ky­nisk hil­sen NHO.

Faedrelandsvennen - - MENING -

t drøyt år er gått si­den Ani­ta Krohn Tr­aaseth, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­no­va­sjon Nor­ge og en pro­fet for de kom­men­de ti­der, sto på Ag­der­kon­fe­ran­sen og øste av sin inn­sikt i de un­ges pre­fe­ran­ser: De er ikke så opp­tatt av å eie sin egen bo­lig, sa hun. Og de er hel­ler ikke så opp­tatt av å ha fast jobb, «de vil ha fri­lans­de­len og fri­he­ten».

Dess­ver­re had­de le­de­ren for fri­he­tens for­post her nord glemt å spør­re de unge om de var eni­ge. Det var de ikke. Da Nor­stat spur­te 2000 av dem, vis­te det seg at 9 av 10 unge drøm­mer om en fast jobb, uan­sett hvor lite in­no­va­tivt det hø­res ut. I vir­ke­lig fram­over­len­te kret­ser er det ikke en­gang nok at job­ben er mid­ler­ti­dig, den skal i til­legg ut­fø­res uten noe så gam­mel­dags som lønn. «I kø for å job­be gra­tis», skrev Da­gens Næ­rings­liv for en drøy uke si­den. På jobb­søke­por­ta­len med det in­no­va­ti­ve nors­ke nav­net Star­tup­match­er er bort­imot hver fjer­de ut­lys­te jobb en prak­ti­kant­stil­ling. 75 pro­sent av dem er ube­talt.

Tren­den kom­mer fra USA, har gått som en pest over Euro­pa si­den fi­nans­kri­sen traff, og blir nå ap­plau­dert av NHO. Mens and­re land, som Frank­ri­ke, inn­fø­rer lo­ver som be­gren­ser be­drif­te­nes mu­lig­het til å ut­nyt­te de un­ges de­spe­ra­sjon, sier kom­pe­tanse­di­rek­tør Are Tur­mo i NHO til Uni­ver­si­tas at det er «en god in­ves­te­ring å job­be gra­tis». Han an­be­fa­ler and­re unge å gjø­re det sam­me. il­lio­ner av euro­pe­is­ke ung­dom­mer job­ber uten å få be­talt. De kal­les in­terns el­ler prak­ti­kan­ter, for­tren­ger løn­net ar­beids­kraft og er en ny, vel­ut­dan­net, un­der­klas­se av ner­vøst smi­len­de ung­dom­mer som hå­per at noen må­ne­ders gra­tis­ar­beid skal føre til en kort­va­rig kon­trakt med litt lønn. Noe mer er det naivt å se for seg.

Mer enn halv­par­ten av alle job­ber som er skapt i Euro­pa si­den 2010, er mid­ler­ti­di­ge. De mid­ler­ti­dig ansatte tje­ner i snitt 19 pro­sent mind­re enn fast ansatte i til­sva­ren­de stil­lin­ger. I Spa­nia ble det i fjor inn­gått 18 mil­lio­ner mid­ler­ti­di­ge kon­trak­ter, mot 1,7 mil­lio­ner faste an­set­tel­ser. I Frank­ri­ke er 80 pro­sent av alle nye an­set­tel­ser mid­ler­ti­di­ge. Fire av ti unge euro­pe­is­ke ar­bei­de­re er fan­get i sving­dørs­job­ber med kor­te kon­trak­ter og lav lønn. De er per­ma­temps – va­ri­ge vi­ka­rer. Si­den 2012 har bare én av fem tatt spran­get

Mfra mid­ler­ti­dig til fast an­set­tel­se, iføl­ge EUS forsk­nings­in­sti­tu­sjon Euro­found.

Ett år etter opp­myk­ning av Ar­beids­miljø­lo­vens reg­ler om mid­ler­ti­di­ge ansatte, var det blitt 19.000 fle­re sli­ke kort­va­ri­ge kon­trak­ter i Nor­ge. «Det er po­si­tivt», sa Svein Oppe­gaard, di­rek­tør for ar­beids­livs­po­li­tikk i NHO til Dags­avi­sen da tal­le­ne ble kjent. Der i hu­set tror de mid­ler­ti­dig­het er en vei til fast an­set­tel­se, stikk i strid med ut­vik­lin­gen i Euro­pa for­øv­rig. ullt så po­si­tivt er det ikke for unge som gjer­ne vil etab­le­re seg, kjø­pe egen bo­lig og få barn. Alt det­te, som før var sel­ve li­vets gang, blir langt vans­ke­li­ge­re når mid­ler­ti­dig­he­ten blir kon­stant. I Euro­pa sank fød­sels­ra­ten be­trak­te­lig da fi­nans­kri­sen traff i 2008. I Nor­ge har al­de­ren på første­gangs­fø­den­de ste­get fra 25,2 år i pe­rio­den 1986-1990 til 28,8 år i 2015. Folke­helse­in­sti­tut­tet un­der­stre­ker at kvin­ner vel­ger å få barn «når de har det bra og er ved god psy­kisk helse.» Ross Per­lin, som har skre­vet bo­ken «In­tern Na­tion: How to Earn Not­hing and Learn Litt­le in the Bra­ve New Eco­no­my», snak­ker om en hel ung­doms­ge­ne­ra­sjon som er i drift. Knu­get av gjeld bor de hos for­eld­re­ne, ut­set­ter de tra­di­sjo­nel­le merke­stei­ne­ne ved å bli vok­sen, og mak­ter ikke å bli uav­hen­gi­ge del­ta­ke­re i sam­fun­net. Slikt er ikke bra for den psy­kis­ke helsen.

FPer­lin skri­ver om USA, Euro­found fors­ker på EU, men det er in­gen grunn til å øns­ke im­por­ten av dis­se pro­ble­me­ne vel­kom­men til Nor­ge, slik NHO gjør. Norsk sta­ti­stikk vi­ser en bratt vekst i an­tall mid­ler­ti­dig ansatte blant de yngs­te ar­beids­ta­ker­ne. Fra 2015 til 2016, det førs­te året med mer li­be­ra­le reg­ler, steg an­tall mid­ler­ti­dig ansatte un­der 25 år fra 23,7 til 27,6 pro­sent, mens den nes­ten ikke økte for de elds­te ar­beids­ta­ker­ne. Det er ung­dom­men som må tak­le usik­ker­he­ten. El­ler kjen­ne på gle­den ved fri­he­ten, som Krohn Tr­aaseth kal­ler det. De unge gri­per selv­sagt de åp­nin­ger som byr seg til å få lir­ket en tå in­nen­for ar­beids­li­vet. Da grün­der­be­drif­ten Vib­bio ny­lig lys­te ut fem ube­tal­te job­ber, fikk de, iføl­ge DN, 70 sø­ke­re.

Hjel­pen vil an­ta­ke­lig ikke kom­me fra Brus­sel. Eu-kom­mi­sjo­nen har til en­hver tid rundt 200 ube­tal­te prak­ti­kan­ter. I fe­bru­ar ble den førs­te in­ter­na­sjo­na­le prak­ti­kant­strei­ken gjen­nom­ført, uten sær­lig presse­dek­ning. Kra­vet var på alle må­ter ri­me­lig, og har trygt be­legg hos opp­havs­man­nen til den så­kalt krist­ne euro­pe­is­ke kul­tur: En ar­bei­der er sin lønn verd, sa Je­sus. Han gjor­de ikke unn­tak for unge ar­bei­de­re. ni­ver­si­tas spur­te stats­sek­re­tær Kris­ti­an Dahl­berg Hau­ge i Ar­beids- og so­sial­de­par­te­men­tet om også Nor­ge vil for­by gra­tis­ar­beid av den­ne ty­pen, og fikk et skul­der­trekk til svar: «Vi kan gjer­ne dis­ku­te­re sa­ken med LO og de and­re par­te­ne der­som de me­ner det­te er en pro­blem­stil­ling som kre­ver opp­føl­ging, men så langt har vi in­gen pla­ner om å end­re lov og re­gel­verk», sa han.

Vi kan der­for reg­ne med at også norsk ar­beids­liv i øken­de grad vil be­stå av unge men­nes­ker som job­ber gra­tis i håp om å få noe mid­ler­ti­dig, mens de egent­lig drøm­mer om det vi for­eld­re tok for gitt: Fast an­set­tel­se i en jobb som er der også nes­te år, lån og bo­lig. Vi er på vei til­ba­ke til mel­lom­krigs­ti­dens utrygg­het, så kall det hva dere vil, men in­no­va­sjon er det i hvert fall ikke.

Følg på twit­ter.com/svel­le

UMil­lio­ner av euro­pe­is­ke ung­dom­mer job­ber uten å få be­talt.

ARKIVFOTO: NTB SCAN­PIX

Ett år etter opp­myk­ning av Ar­beids­miljø­lo­vens reg­ler om mid­ler­ti­di­ge ansatte, var det blitt 19.000 fle­re sli­ke kort­va­ri­ge kon­trak­ter i Nor­ge, skri­ver Om­dal. På bil­det da­væ­ren­de Ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter Ro­bert Eriks­son (Frp).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.