Fram­ti­da i sen­trum

Faedrelandsvennen - - MENING - KJELL INGOLF ROPSTAD stor­tings­re­pre­sen­tant, KRF PET­TER N. TOLDNÆS stor­tings­kan­di­dat for Ven­st­re

Uro­en blå­ser over Euro­pa. I kjøl­van­net av Brexit og Trump er be­ho­vet for sta­bil sty­ring og for­ut­sig­bar­het stør­re en noen gang.

Vi tror det er best for Nor­ge at lan­det sty­res av en re­gje­ring som har mu­lig­het til å søke gode løs­nin­ger på begge si­der av po­li­tik­ken - fram­for å være ank­ret fast i en yt­ter­kant.

Da­gens po­li­tis­ke fler­tall har fått gjen­nom­ført mye bra, spe­si­elt for Sør­lan­det. Det har vært lite opp­merk­som­het rundt de sto­re løf­te­ne man har fått til i fel­les­skap, for­di det har vært lite støy rundt de sa­ke­ne. Høy­ere ut­dan­ning og forsk­ning har fått langt bed­re kår un­der da­gens fler­tall sam­men­lig­net med det for­ri­ge. Penge­bru­ken på jern­bane har ald­ri vært stør­re og ved­li­ke­hol­det går ras­ke­re enn tid­li­ge­re. Vi­de­re har det vært en stor sat­sing på dem som vir­ke­lig tren­ger fel­les­ska­pet. Rus­pa­si­en­ter har fått styr­ket sine ret­tig­he­ter og psy­kia­tri­en har fått økte ram­mer.

Vik­tig­he­ten av at Ven­st­re og KRF er med på å be­stem­me ser man etter hver enes­te bud­sjett­run­de. Sør­lan­det har blitt styr­ket gjen­nom Ven­st­res og Krfs inn­sats. Sør­lands­la­ben har blitt full­fi­nan­siert, grün­de­re og be­drif­ter har fått til­gang til mer ri­siko­ka­pi­tal - og kom­mu­ne­ne har fått mer pen­ger til løse vik­ti­ge opp­ga­ver.

En re­gje­ring med sen­trum og Høy­re er det mest rea­lis­tis­ke re­gje­rings­al­ter­na­ti­vet på bor­ger­lig side. Et sam­ar­beid som er for­ank­ret i sen­trum og ikke i yt­ter­kan­ten kan sam­le mer støt­te til gre­pe­ne som må gjø­res for å ta vare på de gode ver­di­ene Nor­ge har i dag, og sam­ti­dig rus­te oss for fram­ti­da. Ven­st­re og KRF vil ha en re­gje­ring med tyng­de i sen­trum, for­di en slik re­gje­ring ser at løs­nin­gen på de fles- te pro­ble­me­ne vi står oven­for lø­ses ved å byg­ge bro­er - ikke mu­rer. Vi tror på at mer in­ter­na­sjo­nalt sam­ar­beid og so­li­da­ri­tet gjør både ver­den og Nor­ge bed­re.

Nor­ge tren­ger en re­gje­ring med et sterkt Ven­st­re og KRF for­di en slik re­gje­ring vil ta klima­ut­ford­rin­ge­ne på al­vor. For­di vi tror på forsk­ning. En slik re­gje­ring vil gjø­re det mer lønn­somt å ta miljø­venn­li­ge valg, ikke pla­ge folk med av­gif­ter som ikke vir­ker. Vi lø­ser ikke ut­ford­rin­ge­ne vi står oven­for ved å gjø­re nord­menn fat­ti­ge­re, vi lø­ser dem ved å leg­ge til ret­te for de gode løs­nin­ge­ne.

En ver­den i end­ring kre­ver at vi har myn­dig­he­ter som for­står at for­and­ring er nød­ven­dig og bra. Vi må ha re­for­mer i Nor­ge for å sør­ge for at våre barn og barne­barn også kan ha trygg­het og vel­ferd i fram­ti­da. Vi tren­ger ikke en re­gje­ring som vil re­ver­se­re alle end­rin­ger som har skjedd de sis­te fire åre­ne. Vi tren­ger en re­gje­ring som er vil­li­ge til å se mu­lig­he­te­ne som lig­ger foran oss, fram­for å være red­de for en­hver utvikling.

Lande­gren­ser er ikke gren­ser for vårt an­svar. Vi er bor­ge­re av Nor­ge, men også av ver­den. Vi sø­ker in­ter­na­sjo­na­le løs­nin­ger, og står opp for sam­ar­beid, han­del, styr­ker inn­sat­sen mot fat­tig­dom og for fre­de­lig sam­kvem mel­lom na­sjo­ner.

2016 vant po­pu­lis­men fram i Stor­bri­tan­nia og USA. I Ne­der­land var det Ven­st­res og Krfs søs­ter­par­ti­er som var vin­ner­ne ved å snak­ke opp sam­ar­beid, snak­ke opp fel­les­skap og stå i mot dem som vil set­te uli­ke men­nes­ker i bås. I Frank­ri­ke er det sen­trums­po­li­ti­ker­ne som står opp mot na­sjo­na­lis­te­ne. Ven­st­re og KRF er kla­re til å kjem­pe for folk på flukt og for en re­to­rikk som dem­per kon­flikt frem­for å frem­me den.

2017 kan bli året hvor sam­ar­beid og et an­sten­dig ord­skif­te vin­ner over split­tel­se og bil­lig re­to­rikk. Det­te kan bli året hvor de som tror på fram­ti­da og for­and­ring vin­ner.

❞ Ven­st­re og KRF vil ha en re­gje­ring med tyng­de i sen­trum

ARKIVFOTO: NTB SCAN­PIX

Vik­tig­he­ten av at Ven­st­re og KRF er med på å be­stem­me ser man etter hver enes­te bud­sjett­run­de. Sør­lan­det har blitt styr­ket gjen­nom Ven­st­res og Krfs inn­sats, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne. På bil­det KRF­le­der Knut Arild Harei­de og Ven­st­res Tri­ne Skei Gran­de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.