Skam­men

Faedrelandsvennen - - MENING - MO­NA HAUG styre­med­lem i Vest-ag­der De­mo­kra­te­ne

Det er man­ge ting som vi an­ser som skam­be­lagt i da­gens sam­funn.

●● Men in­gen­ting vek­ker mer skam­fø­lel­se i oss enn fat­tig­dom. Det å ikke ha nok pen­ger til å dek­ke det dag­li­ge be­ho­vet el­ler kun­ne gjø­re noe eks­tra en gang i blant, er noe av det flau­es­te vi vet om.

I Nor­ge le­ver ca 10 % av be­folk­nin­gen un­der fat­tig­doms­gren­sen. Det er de re­gist­rer­te tris­te tal­le­ne. Det sto­re spørs­må­let er hva med alle som le­ver helt på gren­sa og som sli­ter hver må­ned for å få det til å gå rundt? Vi har et øken­de an­tall av den nors­ke be­folk­nin­gen som le­ver ale­ne, el­ler ale­ne med barn.

Fak­tum er jo at alle som le­ver ale­ne kjen­ner på det­te. Skat­ter, av­gif­ter, bil­av­gift, øken­de pris på mat, øken­de pris på driv­stoff, bom­pen­ger, barne­hage, klær og ut­styr til bar­na osv.

Vi kan med tris­te øyne re­gist­re­re at mer og mer leg­ges på oss når det gjel­der ut­gif­ter for å dek­ke sko­le og skole­ak­ti­vi­te­ter. Før i tida når det ble ar­ran­gert ski­dag med sko­len, ble un­ge­ne frak­tet med buss til nær­mes­te eg­net plass for ski­gå­ing og had­de niste­pak­ke og varm sjo­ko­la­de i sek­ken. Det­te kos­ta in­gen­ting. Nå er ikke det­te godt nok len­ger, og un­ge­ne skal nå til nær­mes­te ski­trekk og vi må selv be­ta­le for dags­kort i heis og for leie av ski og ut­styr. Niste­pak­ke med varm sjo­ko­la­de er ikke len­ger inna­for for det skal spi­ses på flot­te­re ste­der.

Det er også vel­dig tren­dy at un­ge­ne skal være med i alt for man- ge ak­ti­vi­te­ter på fri­ti­da. Det­te kos­ter mye og vi for­eld­re må jo be­ta­le.

Når si­tua­sjo­nen er slik at man må snu på hver kro­ne for å bru­ke den mest for­nuf­tig sier det seg selv at det ikke er mu­lig å få til alt som kre­ves. Når det man sit­ter igjen på kon­to etter at alle reg­nin­ger er be­talt er 2-3 snaue tu­sen­lap­per, er det­te så vidt nok til å fø en fa­mi­lie på en for­el­der og et par barn, langt mind­re å kun­ne til­by bar­na å være med på so­sia­le ak­ti­vi­te­ter.

Den von­de, smerte­ful­le fø­lel­sen man får i hjer­tet når man fin­ner inn­by­del­ser til burs­dags­fest for 3 uker si­den, godt gjemt i skole­sek­ken, og bar­net ditt ikke vil­le vise den for­di de vet du ikke har råd til ga­ven som kos­ter en 50lapp.....el­ler når venne­gjen­gen plan­leg­ger kino­tur og bar­net ditt på da­gen mel­der av­bud med fals­ke unn­skyld­nin­ger: be­kla­ger jeg kan ikke, jeg har blitt syk.....

Å ikke kun­ne gi bar­na helt «nor­ma­le» ting i hver­da­gen for­di det ikke er pen­ger til det er ufat­te­lig smerte­fullt og vel­dig skam­fullt.

Vi i De­mo­kra­te­ne me­ner at det nå er på tide å ret­te blik­ket mot den­ne grup­pen. Det må end­res på skat­te-og av­gifts­sys­te­met for de som er ale­ne om alle ut­gif­te­ne. Det er selv­sagt ikke alle det gjel­der, men alle med lave løn­nin­ger som er i fast jobb og som ei­er egen bo­lig. Da­gens sys­tem sier at hvis du ei­er bo­lig har du ikke be­hov for hjelp. Skal du få hjelp i form av bo­støt­te f.eks må du sel­ge alt du ei­er og leie en crappy, bil­lig bo­lig før du sø­ker hjelp. Er det­te rik­tig? Nei, me­ner jeg. Det bør vær mu­lig å se på ut­gif­ter i for­hold til inn­tekt og få hjelp ut i fra hva du sit­ter igjen med når lån og and­re ut­gif­ter er be­talt. de at sam­men­kob­lin­gen kom inn i NTP. Det er imid­ler­tid helt håp­løst at vi skal ven­te til 2035 før vi kan få gle­de av det­te. Det må nå set­tes alle klu­ter til for å få ba­nen på plass til 2027! Det­te er selv­føl­ge­lig mu­lig å få til. Det står på po­li­tisk vilje.

Den­ne bane­strek­nin­gen bør være bygd slik at den kan tas i bruk sam­ti­dig som in­ter­city er fer­dig til Pors­grunn!

Det er et ut­talt mål at tida for plan­ar­beid skal hal­ve­res. Mye er al­le­re­de klart for Gr­en­lands­ba­nen. En svært po­si­tiv KVU er på plass og KS1 er også snart i mål. Tra­se­en er alle eni­ge om. I mot­set­ning til de fles­te and­re plan­lag­te strekk er det­te en en­kel tra­sé å byg­ge. Lite kon­flik­ter med f.eks vei­er og byg­nin­ger. Dob­belt­spor

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.