Ikke flytt hjelpe­mid­del­ord­nin­gen til kom­mu­ne­ne!

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEIN TH AN­DRE­AS­SEN Kris­tian­sand RANDI ØVERLAND op­po­si­sjons­le­der Vest-ag­der fyl­kes­ting TORE HEI­DEN­REICH Kris­tian­sand

Den­ne vår­en vur­de­res et for­slag om at kom­mu­ne­ne skal over­ta mer an­svar og fle­re opp­ga­ver på hjelpe­mid­del­om­rå­det. Vi som er av­hen­gig av hjelpe­mid­le­ne, fryk­ter at en slik end­ring vil ram­me oss hardt.

●● Må­let for hjelpe­mid­del­poltik­ken er at funk­sjons­hem­me­de skal leve selv­sten­dig og del­ta i sam­fun­net. Da­gens mo­dell har hjelpe­mid­del­sen­tra­ler med so­lid fag­kunn­skap, og hjelpe­mid­le­ne som blir fi­nan­siert via folke­tryg­den. Det­te sik­rer funk­sjons­hem­me­de til­gang til både hjelpe­mid­ler og spe­sial­kom­pe­tan­se, uav­hen­gig ka­nis­men set­tes i sving da.

Hvis fug­len har stap­pet ma­gen full av havre­gryn el­ler ris­korn og mas­sen be­gyn­ner å ut­vi­de seg, da dør fug­len før den rek­ker å få det ut som av­fø­ring.

Tenk over det­te, bruk popcorn o.l. i ett el­ler fle­re fag, ja, da stem­mer fler­tal­let imot.

Til og med når Vest-ag­der Ar­bei­der­par­ti frem­mer for­slag om å ut­vi­de hel­tids­pro­sjek­tet til yt­ter­li­ge­re tre kom­mu­ner og fyl­kes­kom­mu­nen (kr. 5 mill.), stem­mes det ned. Pro­sjek­tet i Song­da­len kom­mu­ne vi­ser at det gir re­sul­ta­ter. Alle dis­se for­sla­ge­ne er ek­semp­ler på til­tak som kan bed­re leve­kå­re­ne på kort og lang sikt for inn­byg­ge­re i Vest-ag­der. Ut­gif­te­ne to­talt på dis­se seks til­ta­ke­ne er på kr. 17,5 mill..

Over­skud­det for Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne er i 2016 på kr. 174,5 mill. Det ut­gjør 6,1 pro­sent av brut­to drifts­inn­tek­ter. Lands­gjen­nom­snit­tet er på 5,0 pro­sent.

Hva spa­rer vi til? Pla­ner med mål og til­tak for å få bed­re leve­kår har vi man­ge av i Vest-ag­der, men hvor blir sat­sin­gen av? oss uten­dørs i 5-6 gra­der».

Men de sam­me vek­ter­ne be­kref­tet at det sam­me had­de skjedd om tem­pe­ra­tu­ren had­de vært mi­nus 20! Så vi ble rett og slett sendt på gata. Vi har reist en del over hele ver­den, det sam­me had­de de øv­ri­ge som ven­tet på to­get, og vi var alle eni­ge om at slikt har vi ald­ri opp­levd and­re ste­der, og spe­si­elt i vår ho­ved­stad bur­de der være et vente­rom døg­net rundt! Hva vil første­inn­tryk­ket være for tu­ris­ter som kom­mer til Nor­ge?

Jeg må inn­røm­me at vi var in­ne på tan­ken å nek­te å for­la­te lo­ka­let og over­late ut­kas­tel­sen til po­li­ti­et, men som «snil­le» sør­len­din­ger, gjor­de vi ikke det. Så det er ab­so­lutt å håpe at vårt na­sjo­na­le jern­bane sel­skap får kon­kur­ran­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.