Fo­ring av små­fugl

Faedrelandsvennen - - MENING - Kris­tian­sand

Ser folk i bes­te me­ning forer små­fug­le­ne med havre­gryn.

●● Det­te kan være di­rek­te dø­de­lig, for når fug­len svel­ger gry­ne­ne så be­gyn­ner de å ese opp inni ma­gen. Ta for ek­sem­pel når du hel­ler væs­ke på havre­gryn i en bol­le, da be­gyn­ner det å svel­le. Det sam­me skjer når man kas­ter ris­korn på brude­par, ak­ku­rat sam­me me- Ap sin me­ning alt­for få helse­søst­re ved de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne i Vest-ag­der. Da bør noen ta grep.

Når Vest-ag­der Ar­bei­der­par­ti fore­slår pen­ger (kr. 2,5 mill.) til kom­pe­tanse­he­ven­de til­tak for in­struk­tø­rer som har lær­lin­ger, stem­mer po­si­sjo­nen det ned.

Når Vest-ag­der Ar­bei­der­par­ti fore­slår en sat­sing (kr. 3 mill.) til opp­læ­ring for voks­ne i kar­rie­re­sent­re­ne, stem­mer po­si­sjo­nen det ned, selv om det hand­ler om voks­ne med opp­læ­rings­rett.

Når Vest-ag­der Ar­bei­der­par­ti fore­slår en eks­tra «base» i Lis­ter­re­gio­nen (kr. 3,5 mill.) som skal se til at al­ter­na­tiv opp­læ­rin­gen i sko­le/be­drift fram til fag­brev blir best mu­lig for de som har opp­læ­rings­rett og er kva­li­fi­ser­te for lære­plass etter VK2, men ikke får kon­trakt, så stem­mer Høy­re, KRF, Sp, V og Frp imot. Når VestAg­der Ar­bei­der­par­ti fore­slår kr. 500.000,- til gjen­nom­fø­rings­kurs for ele­ver som mang­ler ka­rak­ter det litt flå­se­te svart at «det var jo ikke så kaldt, så det skul­le ikke være noe pro­ble­mer å opp­hol­de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.