NSB/OSLO S - ser­vice til stryk­ka­rak­ter

Faedrelandsvennen - - MENING - RUTH K. JA­COB­SEN

Etter ni fan­tas­tis­ke da­ger i Is­rael opp­lev­de vi en sør­ge­lig av­slut­ning på vår rei­se ved an­komst Oslo.

●● Vi an­kom Gar­der­moen med fly like før mid­natt sist tirs­dag. Der­fra var vi seks per­soner som skul­le vi­de­re med tog til Kris­tian­sand kl. 04.19. Etter an­komst Oslo S fra Gar­der­moen rakk vi ak­ku­rat å få kjøpt oss en mat­bit før ser­ve­rings­lo­ka­le­ne steng­te. Vi skul­le da ven­te noen ti­mer til av­gang Kris­tian­sand. I vårt føl­ge var blant an­net en 82-åring og kone som had­de sine pro­ble­mer med å gå for langt med all den ba­ga­sje vi had­de med. I til­legg til oss var der også 4 per­soner som had­de kom­met fra Gar­der­moen for å rei­se med tog in­nen­lands - dis­se kom fra hen­holds­vis Aust­ra­lia, Ca­na­da og Co­lom­bia.

Kl. 01.15 kom­mer en av vek­ter­ne bort til oss og med­de­ler at vi pent måt­te for­la­te vente­hal­len da det skul­le sten­ges fram til kl. 03.45! På vårt spørs­mål om de viss­te noen al­ter­na­ti­ver, så ble den and­re si­den av byen.

Der er alt­for langt mel­lom Nor­ges of­fent­li­ge akva­ri­er. Hvor man­ge fin­nes der egent­lig til sam­men?

Som ty­pisk tu­rist­by bør vi sna­rest kom­me i gang. Det gikk jo så greit med å få til Kil­den. Hvor er våre plan­leg­ge­re nå, og hva vil de?

Der­som de må ha hjelp av grün­de­re og and­re, fin­nes det frem­de­les noen igjen som kan hjel­pe. Kan akva­ri­um være en bu­si­ness for noen for­ut­se­en­de med god teft.

Av ulem­per kan nev­nes de man­ge skole­ele­ver som gikk glipp av verdii­full un­der­vis­ning i alle dis­se åre­ne som vi har mang­let et akva­rie i vår egen by. Nye bo­lig­blok­ker bør nød­ven­dig­vis ikke lig­ge kloss i sjø­en der hvor fisken tri­ves best.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.