Sik­ker­het på bus­se­ne i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - MENING - ØY­VIND HVALEN TOM AT­LE STEFFENSEN re­gion­le­der Nor­ges han­di­kap­for­bund Ag­der

Nå kjø­res det bus­ser i Kris­tian­sand der noen bus­ser har mon­tert sik­ker­hets­bel­ter, and­re ikke. Hvor er for­nuf­ten og lo­gik­ken?

●● En må jo und­re seg over det­te. Skal det være på­budt med bel­ter på bus­se­ne, må det selv­føl­ge­lig gjel­de alle, og at sik­ker­hets­bel­ter blir mon­tert så fort som mu­lig.

Så er det en an­nen me­get vik­tig ting. Det til­la­tes ti­talls stå­plas­ser på bus­se­ne der det er mon­tert sik­ker­hets­bel­ter.hva med sik­ker­he­ten for dis­se pas­sa­sje­re­ne hvis det blir brå­stopp? Det­te min­ner om den ti­den da det på pas­sa­sjer­bå­ter det var 1,2 og 3 klas­ser om­bord.uten sam­men­lig­ning for­øv­rig var det slik at på Ti­ta­nic var det ikke nok liv­båt­ka­pa­si­tet til 3. klasse­pas­sa­sje­re­ne. Vi vet jo hvor­dan det end­te. Etter å ha vært på man­ge buss­tu­rer i Euro­pa og and­re de­ler av Ver­den, har jeg ikke sett at det er mon­tert sik­ker­hets­bel­ter på bus­se­ne. Hvor­for har de ikke det?

Sva­ret er kan­skje at de ikke helt har sett nød­ven­dig­he­ten av det­te?

Men det skal visst­nok være ty­pisk norsk å være best. av hvor hjelpe­mid­le­ne skal bru­kes; hjem­me, i ut­dan­ning, ar­beid og fri­tid.

I føl­ge Ver­dens Helse­or­ga­ni­sa­sjon har Nor­ge ver­dens bes­te mo­dell for hjelpe­mid­del­for­mid­ling, for­di vi har en hel­het­lig or­ga­ni­se­ring, med høy eks­per­ti­se og iva­re­tar be­ho­vet gjen­nom hele livs­lø­pet, fra 0-100 år.

Vi øns­ker ikke å bry­te ned det­te ved å spre an­sva­ret på kom­mu­ne­ne. Rundt 25 % av kom­mu­ne­ne mang­ler ergo­te­ra­peut og har in­gen for­ut­set­nin­ger for å ta den­ne opp­ga­ven. Vi øns­ker ikke fle­re opp­ga­ver med uklar fi­nan­sie­ring til kom­mu­ne­ne.

Vi ber der­for kom­mune­po­li­ti­ker­ne om å si nei til å end­re en mo­dell som i ho­ved­sak fun­ge­rer godt for alle. Hvor­for fik­se noe som ikke er øde­lagt?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.