Leve­kårs­ut­ford­rin­ge­ne i Vest-ag­der

Faedrelandsvennen - - MENING -

Når Vest-ag­der Ar­bei­der­par­ti fore­slår å fi­nan­siere nye helse­søs­ter­stil­lin­ger på de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne ved at kom­mu­nen og fyl­ket tar 50 % hver av drifts­ut­gif­te­ne (kr. 3 mill.), stem­mer po­si­sjo­nen ned for­sla­get.

●● Det er kom­mu­ne­ne som har an­sva­ret for drifts­ut­gif­te­ne til helse­søs­ter­tje­nes­ten, også ved de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne. Kom­mu­ne­ne får pen­ger i ramme­over­fø­rin­ge­ne til nye helse­søs­ter­stil­lin­ger, men pen­ge­ne går ofte til and­re gode for­mål. Det er etter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.