Slår sam­men Ag­der-bu­na­de­ne

Snart er det slutt på at Vest-ag­der og AustAg­der har hver sin bu­nad. Nå kom­mer en fel­les Ag­der-drakt.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKE­LAND torgeir.eike­land@fvn.no

– Det blir fint å slå sam­men dis­se rike tra­di­sjo­ne­ne. Man­ge av våre kun­der li­ker ele­men­ter fra AustAg­der-bu­na­den, men de har de ikke kun­net få til en ekte Vest-ag­der-bu­nad, sier Ka­ri­na Wath­ne. Hun er dag­lig le­der på Hus­fli­den Kris­tian­sand som nå går sam­men med Hus­fli­den i Aust-ag­der om å lage en fel­les kvinne­drakt for det nye Ag­der. Den fer­di­ge Ag­der­drak­ten skal vi­ses i årets 17.-mai­tog i Aren­dal og Kris­tian­sand. Bak­grun­nen for sam­ar­bei­det er den fore­stå­en­de fyl­kes­sam­men­slå­in­gen. Bu­na­de­ne som i dag er kjent som Vest-ag­der-bu­nad og Aust-ag­der-bu­nad er tenkt fa­set ut når Ag­der etter alt å døm­me blir til ett fyl­ke.

– Det har vært mye støy rundt fyl­kes­sam­men­slå­ing, men nå er det på tide å leg­ge stri­den bak seg og se frem­over. Ved å lage en fel­les drakt er vi med på å byg­ge bro over mot­set­nin­ge­ne, sier Kris­tin Tvedt Hei­en som er dag­lig le­der ved Hus­fli­den i Aust-ag­der.

– Men nå has­ter det. Vi hå­per der­for at folk kan kom­me med inn­spill til Hus­fli­dens bu­tikk i Aren­dal el­ler Kris­tian­sand i lø­pet av hel­gen. Den med det bes­te for­sla­get i hver bu­tikk får et silke­tør­kle. Det kan bru­kes til begge de ek­sis­te­ren­de bu­na­de­ne, og selv­sagt også til den fel­les drak­ten vi nå skal lage, lok­ker Ka­ri­na Wath­ne.

MAN­GE FØ­LEL­SER

Hittil har det vært lite kon­kret sam­ar­beid om de­sign mel­lom hus­fli­de­ne i de to fyl­ke­ne, men det for­and­rer seg nå. Hvil­ken kom­bi­na­sjon sy­nes du er best? Over­del fra aust og stakk/for­kle fra vest, el­ler om­vendt?

– Men blir det ikke bråk av det­te?

– Jo, jeg tror det­te vil ska­pe opp­stan­del­se, for det er man­ge fø­lel­ser rundt iden­ti­tet ute og går når det gjel­der bu­nad. Men det må vi tåle. Nå er det vik­tig å se frem­over, sier Kris­tin Tvedt Hei­en i Aren­dal.

KOMBINASJONER

Da­gens Aust-ag­der-bu­nad har sitt ut­spring i Åm­li-bu­na­den og ble skapt av Aust-ag­der Hus­flid i lø­pet av 1940-åre­ne. Vest-ag­der­bu­na­den ble la­get på be­gyn­nel­sen av 1900-tal­let av Hus­fli­den i sam­me fyl­ke. Der er et va­riert drakt­ma­te­ria­le fra pe­rio­den 1830 - 1870 brukt som kil­de, og det fin­nes fle­re kom­bi­na­sjons­mu­lig­he­ter. Men li­ke­vel har reg­le­ne vært me­get be­stem­te. Ikke alle kun­de- ne har likt det­te like godt.

– Det er man­ge som li­ker det hvi­te, blomst­re­te for­kle­et til AustAg­der-bu­na­den. Da har vi måt­tet for­kla­re dem at det kan de nok ikke bru­ke til en Vest-ag­der-bu-

nad. Silke­ves­ten er en an­nen ting fra Aust-ag­der man­ge li­ker, for i Vest-ag­der-bu­na­den er jo ves­ten av ull. Med en ny Ag­der-drakt kan dis­se pro­ble­me­ne være løst, sier Ka­ri­na Wath­ne.

Også Kris­tin Tvedt Hei­en i Aren­dal ser lyst på mu­lig­he­ten til å kun­ne kom­bi­ne­re det bes­te fra begge fyl­ker.

– Aust-ag­der-bu­na­den er i ett styk­ke, mens den i vest er mer prak­tisk for­di den er delt i to med liv og stakk, sier hun.

Den fer­di­ge Ag­der-drak­ten vil bli vist fram i 17. mai­to­get i Aren­dal og Kris­tian­sand, men det has­ter alt­så å kom­me med inn­spill.

ALLE FOTO: REI­DAR KOLLSTAD

Ka­ri­na Wath­ne (t.v.) og Camilla Ag­re Mor­ten­sen fra Hus­fli­den i Kris­tian­sand i ferd med å kle opp jour­na­list Ma­rie Kalve­ha­gen fra Fædre­lands­ven­nen i det som kan bli den nye Ag­der­drak­ten.

Pre­mie! Den som lør­dag kom­mer inn­om Hus­fli­den i Kris­tian­sand med det bes­te for­sla­get til Ag­der-drakt får et gra­tis silke­tør­kle av Ka­ri­na Wath­ne.

Blir den nye Ag­der­drak­ten slik? Stak­ken og va­sen på ho­det er fra Vest-ag­der-bu­na­den. For­kle­et og li­vet kom­mer fra Aust-ag­der-bu­na­den.

Er det­te den nye Ag­der-drak­ten? Stak­ken er fra Aust-ag­der-bu­na­den, mens sja­let, li­vet og for­kle­et kom­mer fra VestAg­der-bu­na­den.

Vest-ag­der­bu­na­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.