Tou­kers kunst­fes­ti­val

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRIS­TI­AN HOLE

Fra 1. til 16. april set­ter Lillesand Kunst­for­ening opp kunst­fes­ti­va­len «For­soning og Nå­de», hvor både nors­ke og ki­ne­sis­ke kunst­ne­re er hen­tet inn.

– Det er vel­dig spen­nen­de for oss å kun­ne pre­sen­te­re et te­ma­tisk inn­hold på en fes­ti­val som går over fle­re da­ger, sier Gun­nar Ku­lia, le­der for Lillesand Kunst­for­ening.

Fes­ti­va­len, som har for­soning og nå­de som en te­ma­tisk rød tråd, vil be­stå av vi­su­ell kunst, per­for­mance, fore­drag, for­fat­ter­kveld og sam­ta­ler.

– Vi har hen­tet inn kunst­ne­re fra både Ki­na og Nor­ge, som har job­bet på hver sin måte og på hvert sitt ut­trykk med det­te for­sonings­te­ma­et. Det blir vist gjen­nom bil­der, skulp­tu­rer og per­for­mance, leg­ger Ku­lia til.

På pro­gram­met står kunst­ner­ne Lai­la Konge­vold, Ju­lie Arnt­zen, Gun­nar Tor­vund, samt de ki­ne­sis­ke kunst­ner­ne Zhu Ji­uyang, Su Ya­bi og Luo Fei. Ku­ra­to­ren for fes­ti­va­len er Bar- bro Ra­en Tho­mas­sen.

Fes­ti­va­len er støt­tet av blant and­re Fritt Ord.

Her er pro­gram­met:

● 1. april: Åp­ning av ut­stil­ling med ved lag­mann Dr. ju­ris Hanne Sop­hie Gre­ve. Per­for­mance av Luo Fei.

● 2. april: Alle de seks kunst­ner­ne pre­sen­te­rer sine verk. Le­des av ku­ra­tor Bar­bro Ra­en Tho­mas­sen og kunst­ner Al­fred Vaags­vold.

● I uke­da­ge­ne fra 3. til 7. april: Om­vis­ning med uli­ke skole­klas­ser.

● 4. april: «For­soning og nå­de i euro­pe­isk kunst» med kunst­his­to­ri­ker Gun­nar Dan­bolt. Mu­si­kalsk inn­slag ved Sis­sel Ire­ne Sø­dal og pia­nist Solveig Lie Ref­vik.

● 5. april: «Recon­ci­li­a­ton and Grace in Con­tem­po­ra­ry Chine­se Art» - med kunst­ner og kri­ti­ker Luo Fei.

● 6. april: For­fat­ter­kveld med Hanne Ør­sta­vik og Bjar­te Brei­teig, snak­ker om te­ma­tik­ken «For­soning og nå­de» i sine for­fat­ter­skap.

● 16. april: Fi­nis­sa­ge - Per­for­mance med Luo Fei og Zhu Ji­uyang.

Ut­stil­lin­gen er åpen for pub­li­kum 2., 8., 9., 13. og 16 april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.