Vi vil at dis­se kvel­de­ne skal være en fri­havn for til­skuer­ne.

Faedrelandsvennen - - KULTUR SAVNER PUBLIKUM. - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

Stian Bal­duc­ci bren­ner for det al­ter­na­ti­ve mu­sikk­til­bu­det PUNKT-KLUBB på Vakt­bua. Men til­skue­re skul­le han gjer­ne sett fle­re av.

– Folk i Kris­tian­sand kan godt bli flin­ke­re til å sjek­ke ut og støt­te al­ter­na­ti­ve kul­tur­til­bud, og ikke minst mu­sikk­for­mer, sier ryt­misk lap­top-stu­dent på UIA, Stian Bal­duc­ci, som står i fron­ten for kon­sep­tet PUNKTKlubb på Vakt­bua.

TECHNO SOM GRUNNMUR

PUNKT-KLUBB er en se­rie klubb­kvel­der hvor mu­si­ke­re fra UIA og hele lan­det blir in­vi­tert for å blan­de tra­di­sjo­nel­le og elek­tro­nis­ke in­stru­men­ter. Re­sul­ta­tet blir som of­test en fly­ten­de, im­pro­vi­sert miks, med techno som grunnmur.

Kon­sep­tet er knyt­tet til den år­li­ge fes­ti­va­len PUNKT, som er etab­lert av Jan Bang og Erik Ho­noré. Den har li­ve-samp­ling, re­mik­ser og im­pro­vi­sa­sjon som spe­sia­li­tet.

– Man kan si at PUNKT-KLUBB har sam­me ut­gangs­punkt som Punkt-fes­ti­va­len. Kon­sep­tet er et for­søk på å ska­pe en are­na der for­skjel­li­ge in­stru­ment­grup­per og sjang­re mø­tes, leg­ger Bal­duc­ci til.

VA­RIERT OPPMØTE

Bal­duc­ci sier vi­de­re at han er klar over at kon­sep­tet kan an­ses som smalt i Kris­tian­sand, noe som til ti­der vi­ses på pub­li­kums­tal­le­ne.

– På sel­ve Punkt-fes­ti­va­len har det vært ful­le hus på Vakt­bua, noe som til­sva­rer i un­der­kant av 100 til­skue­re, men ut­over året er det vel­dig va­rier­te, og til ti­der dår­li­ge be­søks­tall på dis­se klubb­kvel­de­ne.

– Det er vans­ke­lig å dri­ve et slikt pro­sjekt i Kris­tian­sand. Pro­sjek­tet er på man­ge må­ter in­ter­na­sjo­nalt ori­en­tert og sann­syn­lig­vis mind­re til­gjen­ge­lig mu­si­kalsk og kon­sep­tu­elt enn man­ge and­re kon­sert- og kul­tur­ar­ran­ge­men­ter i byen. Det er vans­ke­lig å ska­pe for­stå­el­se, og opp­mø­tet på kvel­de­ne va­rie­rer der­et­ter.

STORBYKONSEPT

Bal­duc­ci og ut­øve­re fra PUNKTKlubb har tid­li­ge­re tatt med seg kon­sep­tet til stor­byer som Oslo og Lon­don, hvor pub­li­kums­in­ter­es­sen na­tur­lig nok har vært ve­sent­lig stør­re enn i Kris­tian­sand.

– I Oslo på ute­ste­det Mir fun­ket kon­sep­tet kjempe­bra, men der er det til gjen­gjeld et stør­re mil­jø som er in­ter­es­sert i «dy­pe­re» elek­tro­nisk mu­sikk. På lik lin­je kan kan­skje ap­pel­len til PUNKTKlubb sies å være knyt­tet til in­ter­esse­strøm­nin­ger som er å fin­ne i stør­re euro­pe­is­ke byer. Det­te er selv­sagt noe vi vil gjø­re noe med og ska­pe lo­kal in­ter­es­se.

– Er det ge­ne­relt for dår­lig oppmøte på sma­le­re mu­sikk­ar­ran­ge­men­ter i Kris­tian­sand?

– Ja jeg sy­nes det. Det er mye spen­nen­de som skjer i byen – også uten­for de størs­te kul­tur­in­sti­tu­sjo­ne­ne.

– Hva er må­let for kon­sep­tet PUNKT-KLUBB her i byen?

– Vi vil at kvel­de­ne skal være en fri­havn for til­skuer­ne og et al­ter­na­tivt uni­vers der de kan møte opp og ta seg to­talt fri fra dag­lig­li­vet, sier Bal­duc­ci.

SLIP­PER VÅRPROGRAMMET

Eli­sa­beth Lab­don, som er dag­lig le­der på Vakt­bua, gle­der seg både til PUNKTKlubb- kvel­de­ne frem­over og til førs­te del av vårprogrammet i april.

– Det er vans­ke­lig for meg å trek­ke fram høyde­punk­ter, si­den jeg sy­nes det er så mye bra. Men jazzar­tis­ten An­ne Ma­rie Gi­ørtz, som har en link til PUNKT-KLUBB, si­den band­med­lem­me­ne hen­nes er fra sam­me gjeng, blir en spen­nen­de pro­gram­post, sier Lab­don til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: ALF SOL­BAK­KEN

Uia-stu­dent og mu­si­ker Stian Bal­duc­ci er en av ild­sje­le­ne bak kon­sep­tet PUNKT-KLUBB, som er en se­rie med klubb­kvel­der som fore­går på Vakt­bua året rundt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.