Hun skal lede Ar­te­ri­et

Faedrelandsvennen - - KULTUR SAVNER PUBLIKUM. - KRIS­TI­AN HOLE

Ar­ki­tekt og kunst­ner Nay­sa And­ra­de har fått stil­lin­gen som ny dag­lig le­der av Ar­te­ri­et på Lum­ber.

– Vi har fått en ny dag­lig le­der! skrev Ar­te­ri­et en­tu­si­as­tisk i en presse­mel­ding den­ne uka.

Vi­de­re ut­dy­pes det at det er ar­ki­tekt og kunst­ner Nay­sa And­ra­de som tar over som dag­lig le­der etter Ma­ri­an­ne Lauk­vik.

– Nay­sa har bodd fle­re år i Kris­tian­sand. Hun er ut­dan­net ar­ki­tekt og kunst­ner, og ar­bei­der ut fra ate­lie­ret sitt i Myr­bak­ken. Hun var ak­tiv i kunst­ner­grup­pen Kunsti­tu­sjon i for­bin­del­se med ut­stil­lin­ge­ne «Ar­ri­vals» i Kris­tian­sand kunst­hall og «A4» på Ar­te­ri­et. Fra nå av kom­mer hun til å sjong­le­re ti­den sin mel­lom kunst­ner­ska­pet og som dag­lig le­der for Ar­te­ri­et.

I presse­mel­din­gen skri­ver Ar­te­ri­et også at vis­nings­ste­det er midt i en for­and­rings­pro­sess.

– Ar­te­ri­et går åpen­bart gjen­nom en pe­rio­de med for­and­rin­ger. Vi hå­per snart å få etab­lert en platt­form som det kan ar­bei­des vi­de­re ut fra. Nay­sa And­ra­de blir en sen­tral per­son i det­te ar­bei­det.

– Uan­sett er ho­ved­tan­ken frem­de­les at Ar­te­ri­et ret­ter seg mot kunst­in­ter­es­ser­te i Kris­tian­sand og i Ag­der­fyl­ke­ne, samt at det er et vis­nings­sted for kunst­ne­re i og fra den­ne re­gio­nen. Vi vil hol­de kunst­mar­ke­det trans­pa­rent ved å vise så mye bra kunst som over­ho­det mu­lig i våre lo­ka­ler.

FOTO: ADRIANA EIK

Nay­sa And­ra­de tar over stil­lin­gen som dag­lig le­der etter Ma­ri­an­ne Lauk­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.