Geir­mund Mykle­bust er 70 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

● Over­lege dr.med. Geir­mund Mykle­bust, Berg­s­tø 28, 4790 Lillesand, fyl­ler 70 år 2. april.

Ju­bi­lan­ten ble født i Nanne­stad, men voks­te opp i Ul­lens­aker. Han tok exa­men ar­ti­um ved Eids­voll lands­gym­nas 1966, og der­et­ter ma­te­ma­tikk-, sta­ti­stikkog medi­sin­stu­di­er ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Han ble cand.mag. og cand.med. i 1975.

Mykle­bust ar­bei­det som all­menn­lege ved Skjet­ten lege­sen­ter 1977-1980, og som as­sis­tent­lege barne­av­de­lin­gen Sen­tral­syke­hu­set i Akers­hus 1980– 81. Der­et­ter var han as­sis­tent­lege Vest-ag­der Sen­tral­syke­hus (rev­ma­to­lo­gisk og medi­sinsk av­de­ling) 1981-85, re­serve­lege ved Oslo Sa­ni­tets­for­enings Rev­ma­tisme­syke­hus i 198586 og as­sis­tent­lege ved Sen­tral­syke­hu­set i Akers­hus (nev­ro­lo­gi og medi­sin) i 1986-88. Han ble spe­sia­list i rev­ma­to­lo­gi i 1988, og job­bet der­et­ter som over­lege ved rev­ma­to­lo­gisk avd., Kongs­vin­ger syke­hus. Fra 1989 og fram til i dag har han vært over­lege ved rev­ma­to­lo­gisk av­de­ling ved Aust-ag­der Sen­tral­syke­hus og Sør­lan­det syke­hus HF Kris­tian­sand.

Han ble Dr.med. ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø i 2004 med av­hand­lin­gen «Po­ly­my­al­gia rheu­ma­ti­ca and tem­po­ral ar­te­ri­tis. A Cli­ni­cal and Epi­de­mio­lo­gical St­udy.» Han var med­lem av Pa­si­ent­skade­nemn­da 2013-15, og mot­tok Hu­mi­ra-pri­sen i 2005. Han er styre­med­lem i Ag­der Med­forsk. Han har pub­li­sert 28 ar­tik­ler i na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le fag­tids­skrift. Ju­bi­lan­ten er gift og har to barn og seks barne­barn. Da­gen fei­res på hyt­ta med ven­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.