Ei­nar Tor­mod Myk­land (1928-2017)

Faedrelandsvennen - - NÆRT - PER AR­VID ÅSEN

●● Ei­nar Myk­land døde 6. mars 2017, 89 år gam­mel.

Med ham er en av Ag­der na­tur­mu­se­um og bo­ta­nis­ke ha­ges gode og utret­te­li­ge støtte­spil­ler gått bort. Jeg ten­ker først og fremst på Ei­nar Myk­lands ar­beid for å frem­me geo­logi­in­ter­es­sen blant «stein­gale» barn og ung­dom, noe som også kom egne barn til gode. Jeg hus­ker fle­re eks­kur­sjo­ner hvor Ei­nar for­tal­te og fan­get in­ter­es­sen blant de unge med sitt all­tid gode hu­mør og smit- ten­de smil.

I 1976 tok Ei­nar Myk­land ini­tia­ti­vet sam­men med mu­se­ets geo­log til å dan­ne en ung­doms­klubb for stein­in­ter­es­ser­te, holdt re­gel­mes­si­ge mø­ter for 70 med­lem­mer av «Stein­klub­ben», og le­det fle­re tu­rer på det mi­ne­ral­rike Ag­der. Sam­ti­dig tenk­te han all­tid på mu­se­et, og sam­let inn stein­prø­ver til geo­lo­gisk av­de­ling om­trent hvert år fra 1976 til 2010. Han skrev to ar­tik­ler i mu­se­ets år­bø­ker for 1984 og 1985 om mi­ne­ra­ler i Kris­tian­sands­om­rå­det.

Det var na­tur­lig at Ei­nar Myk­land enga- sjer­te seg i ar­bei­det med ut­byg­gings­pla­ne­ne til mu­se­et på Gim­le Gård. Han ble for­mann i venne­for­enin­gen for mu­se­et fra 1984 til 1986, og si­den styre­med­lem. Da ut­byg­nin­gen av mu­se­et på Gim­le gård kom i gang 1987, ut­før­te han en stor dug­nads­inn­sats ved byg­ging av fry­se­ri, og ikke minst ved los­sing og mot­tak av stein­las­ten fra mid­del­al­der-skips­vra­ket i Ny-helle­sund. Kal­k­steins­hel­le­ne ble til gulv­dek­ke i mu­se­ets vesti­by­le.

Da mu­se­ets vakt­mes­ter­stil­ling ble le­dig i 1989, pek­te Ei­nar Myk­land seg ut som en sterk kan­di­dat til stil­lin­gen – og han fikk den! Der­med ble Ei­nar en selv­føl­ge­lig del av mu­se­ums­team­et, og sat­te sine ty­de­li­ge spor, blant an­net i form av man­ge fine stein­mu­rer rundt fle­re plante­bed. Han var nok spe­si­elt stolt av mu­re­ne ved dam­men i Gim­le­par­ken, hvor stein fra det gam­le gra­nitt­brud­det på Sø­dal ble brukt.

Det er med stor takk­nem­lig­het jeg ten­ker til­ba­ke på sam­ar­bei­det med Ei­nar Myk­land. Fred over Ei­nar Myk­lands min­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.