25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. APRIL 1992

●● 120 ar­beids­plas­ser for­svin­ner fra Te­le­ver­ket i Kris­tian­sand dis­trikt. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen flyt­tes til Aren­dal. Det­te er noen av for­sla­ge­ne fra en pro­sjekt­grup­pe som job­ber med en om­fat­ten­de om­stil­lings­plan for Te­le­ver­ket. Nå har d de ansatte i eta­ten i re­gion sør truk­ket seg fra sam­ar­bei­det med le­del­sen. Må­let med om­stil­lin­gen skal være å gjø­re te­le­ver­ket mer ef­fek­tivt og kon­kur­ranse­dyk­tig. – Le­del­sen har åpen­bart be­stemt seg for å ty til dras­tis­ke til­tak for å få ned an­tall ansatte så raskt som mu­lig. Vi me­ner det leg­ges opp til rov­drift på de ansatte. Ned­skjæ­rin­ge­ne vil gi dår­li­ge­re ser­vice, sier til­lits­valgt te Lis­beth Re­ed og Ar­nold Elieusen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.