Dis­se 11 spil­ler­ne vil gjø­re det best

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Vi kå­rer ukens bes­te sør­lands­lag gjen­nom hele året. Her er spil­ler­ne vi tror vil ut­gjø­re årets lag til slutt ba­sert på hvem som har gjort det best på bør­sen.

Fædre­lands­ven­nen skal føl­ge Start, Jerv og Aren­dal tett den­ne se­son­gen. Vi skal be­døm­me la­gets spil­le­re i hver kamp og set­te sam­men et lag av run­dens bes­te spil­le­re.

Dis­se el­le­ve er spil­ler­ne Fædre­lands­ven­nen tror kom­mer til å gjø­re det best i 2017: har et an­net snitt enn and­re stop­pe­re på sam­me nivå uten­om Odd-kam­pen. Kap­tein.

●● Midt­stop­per:

Su­ne Kil­le­rich (Aren­dal)

Hard kamp om plas­sen, men Kil­le­rich tar den foran Jervs Glenn An­der­sen. Aren­dal-kap­tei­nen blir kan­skje la­gets vik­tigs­te spil­ler. Kil­le­rich er en ru­ti­nert fyr tross at han kun er 25 år. Han er 195 centi­me­ter og har strå­len­de fy­sikk.

●● Ven­stre­back: Hen­rik Rob­stad (Start)

Jervs Kris­tof­fer Tøn­nes­sen er nok det størs­te ta­len­tet, men per nå er Rob­stad fort­satt den bes­te venstre­back­en på Sør­lan­det. Blant Starts bes­te spil­le­re i fjor, og har vist lovende tak­ter i vin­ter.

Ut­ford­re­re: Glenn An­der­sen (Jerv), Kris­tof­fer Tønne­sen (Jerv), Nils Pet­ter An­der­sen (Jerv), Rolf Da­ni­el Vik­støl (Start) og Eirik Wich­ne (Start) er en ny­tel­se å se på når han er på best. Fan­tas­tis­ke fer­dig­he­ter med ball og er me­get vik­tig i Jervs of­fen­si­ve spill. Starts Andreas Hol­lin­gen set­tes i ut­ford­rer­po­si­sjon grun­net skade­pro­ble­mer.

●● Ven­stre­kant:

Es­pen Børuf­sen (Start) Tro­lig den med det høy­es­te topp­ni­vå­et på det­te la­get. På sitt bes­te le­ve­rer han mål­po­eng i hver kamp, og har i vin­ter sett skar­pe­re ut fy­sisk enn på len­ge. Dan­ner sam­men med Rob­stad en fryk­tet venstre­side.

Ut­ford­re­re: Ni­els Vort­ho­ren (Start), Ja­kob Ras­mus­sen (Aren­dal), Andreas Hol­lin­gen (Start), Ul­rik Ber­glann (Jerv) og Erixon Danso (Jerv).

●● Spiss: Lars-jør­gen Salvesen (Start)

Blir den som skal sco­re må­le­ne for et Start som har som mål å ryk­ke opp. Det har vært snak­ket len­ge om stor­ta­len­tet fra Helle­myr. I år må han le­ve­re. Kan fort bli topp­sco­rer om ting klaf­fer i se­ri­en.

●● Spiss: Alex­an­der Lind (Jerv)

Aren­dals Wil­hem Pe­pa ban­ket inn mål i 2.di­vi­sjon, men det spørs om han kan gjø­re det sam­me nå. Vi vel­ger Lind som ser bed­re trent ut enn noen gang, og har etter hvert be­gynt å fin­ne nett­mas­ke­ne.

Ut­ford­re­re: Den­nis An­twi (Start) og Wil­helm Pe­pa (Aren­dal). Også Ras­mus Lyn­ge Chris­ten­sen (Aren­dal) om han kom­mer fort i form etter ska­den og le­ve­rer som i fjor høst.

FOTO: HER­MAN FOLVIK/SCAN­PIX

Aren­dal, Jerv og Start sat­ser på å få mye å jub­le for i år. Fædre­lands­ven­nen skal føl­ge 1. di­vi­sjon tett og kåre årets Sør­lands­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.