– Vi lo­ver å gi den bes­te dek­nin­gen av de tre sør­lands­la­ge­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Det­te får du i Fædrelandsvennens nye abon­ne­ment «Fot­ball­pak­ka».

– Vi lo­ver å gi den bes­te sam­le­de dek­nin­gen av de tre la­ge­ne. Vi skal blant an­net føl­ge alle kam­pe­ne di­rek­te og gi børs på samt­li­ge spil­le­re på de tre la­ge­ne etter hver kamp.

Det sier sports­le­der Pål W. Jør­gen­sen i Fædre­lands­ven­nen.

Med kun da­ger igjen før en fot­ball­se­song helt uten­om det van­li­ge spar­kes igang, lan­se­rer Fædre­lands­ven­nen noe som har vært etter­spurt.

DET­TE FÅR DU

Med «Fot­ball­pak­ka» får du alt du tren­ger å vite om Start, Jerv og Aren­dal. Til­bu­det er for deg som ikke er abonnent på Fædre­lands­ven­nen, men som øns­ker å lese om de in­ten­se opp­gjø­re­ne mel­lom la­ge­ne.

●● I pak­ken får du blant an­net det­te:

●● Live­opp­da­te­ring fra samt­li­ge kam­per de tre la­ge­ne spil­ler.

●● Spil­ler­børs fra alle kam­pe­ne til Aren­dal, Jerv og Start.

●● Sør­lands­la­get. Hvil­ke 11 spil­le­re er best på Sør­lan­det etter hver run­de.

●● Ny­hets­sa­ker på la­ge­ne.

●● Fot­ball­ra­dio­en – podcast med Je­sper Mat­hi­sen og Pål W. Jør­gen­sen.

●● Tv-sen­din­ger

– Vi hå­per ny­vin­nin­gen run­dens sør­lands­lag vil en­ga­sje­re fot­ball­fol­ket der ute. Vi skal også ha man­ge di­rekte­send­te tv-sen­din­ger det­te året – både etter Starts hjemme­kam­per og når det smel­ler i der­by­ene. Skal du lese, se og høre det vi la­ger må du en­ten ha Fot­ball­pak­ka, el­ler være abonnent på Fædre­lands­ven­nen, sier Jør­gen­sen.

– TILPASSER LESERNES BE­HOV

– Vi skal selv­føl­ge­lig ikke glem­me Start. Start er det al­ler vik­tigs­te for våre le­se­re, og vi skal fort­set­te å le­ve­re in­ter­es­san­te sa­ker på dem, jevnt og trutt, leg­ger han til.

Ro­ger Li­an job­ber som le­der for in­no­va­sjon- og for­ret­nings­ut­vik­ling i Schib­sted, og er pro­sjekt­le­der for fot­ball­pak­ka. Han for­tel­ler om tan­ken bak ny­vin­nin­gen:

Abon­ne­men­tet kos­ter 29 kro­ner i uka, og du får da til­gang til alt fot­ball­stoff Fædre­lands­ven­nen skri­ver om. Det får du na­tur­lig­vis også med et van­lig di­gi­talt abon­ne­ment. I star­ten kan du prø­ve en uke for kun 1 kro­ne.

FOTO: NTB SCAN­PIX/FÆDRE­LANDS­VEN­NEN

Fædre­lands­ven­nen lan­se­rer «Fot­ball­pak­ka». Her jub­ler Aren­dals Yll­dren Ibra­hi­maj, Starts Den­nis An­twi og Lars-jør­gen Salvesen og Jervs Glenn An­der­sen ved for­skjel­li­ge an­led­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.